Степени, ограничение и отнемане

Степени, ограничение и отнемане – у нас дееспособността възниква постепенно поради което се различават три степени в нейното развитие и лицата влизат в три групи: 1. малолетни до навършване на 14г. възраст, когато лицата са напълно недееспособни; 2. непълнолетни от 14 до 18г. възраст, когато лицата са ограничено дееспособни; 3. пълнолетни с навършване на 18г. възраст настъпва гр. пълнолетие и се придобива качеството дееспособност.
Режимът на дееспособността е усложнен освен поради диференцираната уредба на всяка от изброените степени още и поради особеностите, които са предвидени при извършване на правни действия в отделните клонове на гражданското право.
С навършването на 18г. възраст настъпва гр. пълнолетие и ФЛ е способно да извършва всякакви правомерни правни действия, които пораждат правни последици. То се отнася и за такива лица, които не разбират значението на постъпките си или не могат да ги ръководят поради болестно състояние, но не са поставени по запрещение. Дееспособността може да се ограничава само по прадвидения в закона ред. По изключение лица навършили 16г. възраст могат да сключат брак, ако важни причини налагат това с разрешение на председателя на РС по местожителството на лицето слет като изслуша непълнолетния, неговите родители или попечителя му. Встъпването си в брак непълнилетният придобива дееспособност с единственото ограничение, че правни действия по разпореждане с недвижим имот може да извършва само с разрешение на РС по местожителството си. Сключването на брак от непълнолетен има за последица еманципирането на последния, което представлява придобиване на дееспособност преди навършване на гр. пълнолетие.
Волеизявленията на непълнолетни лица пораждат правни последици в изрично посочените в  закона случаи. Така за осиновяването на навършил 14г. дете се изисква неговото съгласие за изменение на собственото име на осиновено лице навършило 14г. също се изискво то да изяви воля. Трудовата дееспособност настъпва на 16г., а по изключение при специални предпоставки могат да бъдат приемани на работа и навършили 13 и 14г. лица/погледни чл.301 от КТ ???/.
Гр. дееспособност се прекратява с смърта или с поставянето на лицето под пълно запрещение.
Лицата от 14 до 18г. са непълнолетни. Те са ограничено дееспособни. С навършването на 14 г. възраст настъпва качествена промяна на правния статут на ФЛ, тъй като напълно недееспособни те преминават в състояние при което могат лично да извършват правни действия, т.е. техните волеви актове стават правно релевантни. Ограничението се състои в това, че за някои  правни действия се изискват допълнително и волеизявления на други правни субекти за да бъдат действителни. Непълнолетните се нуждаят от попечителско съдействие и от разрешение на РС за някои от правните си действия. Режимът на дееспособността на непълнолетните се съдържа главно в чл.4 ЗЛС и чл.73 ал.1 и 2. от СК. Той обхваща три групи сделки които непълнолетните могат да извършват при различни условия: 1. непълнолетните са напълнодееспособни , когато извършват сделките по чл.4 ал.2 от ЗЛС, защото за тях законът не изисква никакви други допълнителни волеизявления – това са обикновените сделки за задоволяване на текущите нужди на непълнолетния и сделки на разпореждане със средства, които непълнолетния е получил с/у вложен от него труд; 2. на специален режим са подложени сделките на рапореждане, които непълнолетните могат да сключват; 3.  Сделките на управление, както и тези чрез които се извършват разпореждания в полза на непълнолетни лица, както и процесуалните действия за защита на субективни права на непълнолетния. За правните действия от тази група е характерно , че се извършват от непълнолетните с попечителско съдействие на един от родителите или попечителите.
Лицата които не са навършили 14г. възраст са малолетни, те са напълно недееспособни. Вместо тях и от тяхно име такива действия извършват техните закони представители. Всеки от родителите е законен представител на малолетните си деца. На лица които нямат родители или родителите им са лишени от родителски права се назначават настоиници които действат като техни законни представители. Родителите и настоиниците са длъжни да се грижат както за личността така и за имуществото на малолетните. Те сами извършват правни действия на управление. Действия на рапореждане с права на малолетните могат да се извършват от законните представители само при условията на чл.73 ал.2 от СК.
Малолетните лица от 10 до 14г. когато се допуска от съда осиновяването им се изслушват освен ако те познават осиновяващия като свои родител. Извън този случаи малолетните лица според нашето законодателство не могат да извършват валидни правни действия.