Стартира подготовката на Бюджет 2011

Министерският съвет стартира бюджетната процедура за 2011 г. В решението поетапно са определени отговорностите на ведомствата, заети с подготовката на бюджета, информацията и сроковете, в които те трябва да я предоставят на Министерството на финансите, Министерския съвет и Народното събрание. Елементите на процедурата са съобразени с финансово-икономическите характеристики и особености на текущата 2010 г.

Запазени са основните правила, залегнали в бюджетните процедури от предходните години, относно подготовката на необходимата за Министерския съвет информация за вземане на решения за одобряване на проектите, предложени за финансиране с държавни и/или държавногарантирани заеми през 2011 г.; средносрочните основни допускания за периода 2011-2013 г.; тригодишната бюджетна прогноза и разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК) за периода 2011-2013 г.; законопроекта за държавния бюджет за 2011 г. и постановлението за неговото изпълнение.

С решението се предлага времеви график, съобразен със сроковете по изпълнението на текущия бюджет, като е осигурена възможност за отчитане на динамичната макроикономическа среда. Вземането на решение за данъчно-осигурителната политика в средата на годината ще даде възможност да се направи прогноза на приходната част на бюджета и съответно – на възможностите за финансиране на разходите от националния бюджет за периода 2011-2013 г. Планираното от есента на 2010 г. вземане на решение за одобряване на тригодишната бюджетна прогноза и на разходните тавани по ПРБК за 2011-2013 г. е с цел отразяване на по-реална оценка за изпълнението на бюджета за тази година и на развитието на икономиката. Това се прави с цел поддържане на устойчивост и последователност на процесите и процедурите за прозрачно разпределение и управление на финансовите ресурси и ограничаване на рисковете за икономиката и бюджета.

Новите моменти в бюджетната процедура за 2011 г. са:

–         привеждане на програмните формати на бюджети за 2010 г. на Министерския съвет, министерствата и държавните агенции в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и с одобрените им разходни тавани за периода 2010-2012 г.;

–         включване на обсъждане и одобряване от Министерския съвет на проекта на постановление за изпълнението на държавния бюджет за 2011 г. като отделен етап от бюджетната процедура;

–         включване на обсъждане и утвърждаване на разделението на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г. като отделен етап от бюджетната процедура;

–         вземане на решение от МС за приоритетните за финансиране от националния бюджет политики и програми за периода 2011-2013 г. на етапа на обсъждане и одобряване на средносрочните основни допускания;

–         оценка на бюджетните ефекти от предложените средносрочни бюджетни допускания за периода 2011-2013 г.;

–         органите, отговорни за управлението на финансовата помощ, предоставяна на България от ЕС, разработват и предоставят в Министерството на финансите разчетите си за усвояването на тези средства, класифицирани по политики и програми от съответните програмни бюджети, съгласувано с ПРБК, в чиито структури има създадени междинни звена. В разчетите следва да се отразяват и административните разходи по други бюджети, фондове и сметки, включително и за бенефициенти общини, ПУДООС, организации с нестопанска цел, нефинансови предприятия, трансфери и др.;

–         ПРБК, определени за координатори по други програми и инициативи на ЕС, по които България е страна-партньор, разработват и представят в МФ разчетите си за усвояването на средствата, класифицирани и по съответните политики и програми от програмните бюджети.