Стартира нова система за заплащане в администрацията, обвързана с конкретните резултати от работата.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), която е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МИЕТ,  въведе нова система за заплащане на работещите. Основната промяна спрямо досега съществуващата практика, е обвързването на заплащането с реално свършената работа, респективно – с резултатите от нея. ИАНМСП е междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма „Конкурентоспособност“ („Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности“ и „Повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнессреда“). Съгласно ПМС 46/2009 г. работещите по европейски програми получават двойно възнаграждение спрямо останалите служители в администрацията.

От м. февруари в ИАНМСП е в сила процедура за отчитане на работата по ОП „Конкурентоспобност“. От служителите се изискват месечни доклади за свършеното, на базата на които се определя и дали съответният служител да получи допълнителната сума към заплатата си. На база на тези индивидуални доклади през миналия месец е установено, че 22 души в Агенцията не са работили по оперативната програма или са отчели незначителен обем работа, поясни изпълнителният директор на ИАНМСП Мариана Велкова. За други 24 души, работили по окончателни и междинни отчети, включени в искане за плащане №8  е установено, че не са отстранили навреме неточности и грешки в документацията, в резултат на което плащанията се бавят (това искане е представено за първи път на Управляващия орган за верифициране на плащането още през декември миналата година и оттогава е връщано шест пъти за отстраняване на пропуски. В резултат – вече четвърти месец направените от фирмите- бенефициенти по ОП Конкурентоспособност разходи, не са възстановени със средства от европейските фондове). Това са аргументите, с които допълнителното възнаграждение на 46 служители в ИАНМСП за март не е изплатено.

От всички 225 служители в ИАНМСП, 181 получават допълнително възнаграждение по силата на ПМС 46/2009 г. Това са работещите 164 души в Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации“ и 17 души от общата администрация.

Системата на заплащане според резултатите ще бъде усъвършенствана и допълнена, като от 1 април е въведено и дневно проследяване на свършената работа. На тази база ще бъде възможно още по-прецизно да се определи приносът на всеки служител и съответно – размерът на неговото възнаграждение.

Новата система е първата сериозна стъпка към обвързване на заплащането в администрацията с конкретните резултати от труда. Тя предвижда стимули за добре свършена работа и санкции за незадоволителни резултати. Въвеждането на количествени и качествени измерители за труда на администрацията по подобие на бизнеса следва правилата за  по-висока ефективност и прозрачност в нейната работа. Подобряването на административното обслужване  е един от ключовите  приоритети в работата на правителството и основна препоръка на бизнеса към държавата.