Стареене според Петър Дънов

2009-11-13Една от задачите на съвременния човек е да продължи живота си.
Естествено ли е човек’да остарява? Не е ес­тествено? Човек остарява по единствената при­чина, че не спазва онова равновесие, което трябва да има в ума си.
От 50 до 120 години работата е най-полезна и плодотворна, това е работата за вашето повдига­не и за повдигането на цялото човечество.
Остарели сте, защото всичкото добро, което минава през вас, не го приемате.
Ако мразите някого, вие скъсявате живота си, а ако отидете да се примирите, ще продължите живота си. Примирите ли се, обикнете ли всички, които досега сте мразили, направите ли всички необходими жертви, вие ще живеете дълго. Все­ки, който мрази баща си, няма да живее дълго.
Щом започнете да се дразните от малките не­ща, вие сте влезли вече в старостта. За да не ос­тарявате, не се дразнете.
Когато човек започне много да бъбри, остаря­ва. Недоволен ли е, целият свят му е крив, той много бързо остарява.
Хората остаряват от невежество и безпокойствия.
Ако искате да остареете по-скоро, оплаквайте се.
Който иска да продължи живота си, трябва да се въздържа. От какво? Първо от много ядене. Ви­наги ще оставаш малко гладен, да не си дояждаш. Така в организма остава известен запас от неиз­ползвана енергия, която го обновява. Ако преяж­даш, ти съкращаваш живота си. Освен това, като яде, човек трябва да бъде доволен от яденето. Значи, доволството продължава живота. Никога да не преяждаш и всякога да ядеш с благодарност и доволство —ето две правила за продължаване на живота.
За да живеете по-дълъг живот, трябва да раз­бирате живота на растенията и да умеете да из­ползвате нектара им.
Музиката, песните влияят добре върху психи­ката на човека. Който иска да живее дълго време, той трябва да пее.
Любовта обновява живота на клетките.
Човек може да се подмлади не само по алхимически начин, но и чрез мисълта си. Светлата мисъл на човека създава около него приятна ат­мосфера, която го прави способен да възприема хубавото и красивото от живата природа.
Млад е онзи, който всеки момент е готов да ус­лужи на всеки, който има нужда. Млад е онзи, който носи всичките несгоди и страдания с ра­дост, който учи, който не лъже, който е безстра­шен, който работи, който е изправен във всяко от­ношение.
Не дръжте нито своите, нито чуждите погрешки в ума си – това е един метод за подмладяване.
Човек се подмладява като се усмихва. Който учи Божията истина, той не остарява.
Постът се употребява за обновяване на орга­низма. Той е един метод за подмладяване. След поста, колкото се може по-дълго време употребя­вайте еднообразна храна, която изисква малко сила за храносмилането, за да не се възбужда във вас апетита, за да може да се развиват дробовете, та да можете да приемате повече прана от въздуха и от водата и да изваждате повече со­кове от храната, отколкото сега.
Искате ли да се подмладите, направете след­ния опит. Ако сте човек на 50-60 годишна възраст, всяка вечер, като си лягате, кажете в себе си, че утре ще бъдете с 5 години по-млад, отколкото сте днес. Правете този опит цяла седмица. Ако сте ус­пели да вложите тази мисъл в подсъзнанието си, в края на седмицата наистина ще бъдете с 5 годи­ни по-млад. Така правете няколко седмици наред, докато се подмладите, докато стигнете до 25-годишна възраст.
Любовта е, която поддържа живота. Щом чо­век изгуби любовта, той вече постепенно умира.
Умирането не е нищо друго освен събличане на старата дреха и обличане в нова. Невъзможно е човек да има вечно нова и здрава дреха, вечно чиста.
За всеки човек е определено от какво ще умре и кога ще умре.
Когато умре човек, всичко оставя на земята. Единственото нещо, което взема със себе си, то­ва е капиталът, вложен в неговия мозък. Когато човек умира, душата му стои до главата, чака пос­ледното му издихание, за да вземе веднага този капитал. Цял живот тя е работила върху него, превръщала е низшето във висше, организирала го е и сега слиза, за да го вземе със себе си. Тя взема само есенцията на мозъка.