Становище на МФВС във връзка с пресконференция на Българска национална федерация по вдигане на тежести

Постановеното Определение № 1090, София 28.01.2010 г.  от тричленен състав на Върховния административен съд(ВАС) отхвърля жалбата на Българска федерация вдигане на тежести против разпореждане № РД-10-8/30.12.2009 г. на министъра на физическото възпитание и спорта за допускане на ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на негова заповед 7/30.12.2009 г., с която е отказано подновяване на спортната лицензия на юридическото лице с нестопанска цел “Българска федерация вдигане на тежести.” В момента текат установените срокове за обжалване пред петчленен състав на ВАС. До окончателното произнасяне на тази инстанция МФВС не би могло да коментира какво би било решението й и дали то ще потвърди определението на предната инстанция. По силата на действащото законодателство и предприетите съдебни постъпки от страна на федерацията, до този момент БФВТ продължава да има лиценз. С оглед на изложеното е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО лицензирането на друга федерация.

От страна на БФВТ текат две обжалвания – едно срещу  разпореждане № РД-10-8/30.12.2009 г. на министъра на физическото възпитание и спорта за допускане на ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на негова заповед 7/30.12.2009 г., с която е отказано подновяване на спортната лицензия на Българска федерация вдигане на тежести и второто – срещу САМАТА ЗАПОВЕД, с която се отказва подновяване на лиценза. Макар и тематично свързани, двете обжалвания са различни правни казуси.

От крайното произнасяне на ВАС по ПРЕДВАРИТЕЛНОТО РАЗПОРЕЖДАНЕ зависи дали БФВТ ще продължава да бъде лицензирана до приключване на другата съдебна процедура.

Ако петчленният състав на ВАС потвърди определението на тричленния и ПРЕДВАРИТЕЛНОТО РАЗПОРЕЖДАНЕ влезе в сила, то БФВТ остава без лиценз докато тече обжалването на заповедта за отказ подновяване на лицензия.

При положение, че през това време бъде даден лиценз на друга федерация, но БФВТ спечели обжалването на заповедта за отнемането му, то лицензът трябва да й бъде върнат.

МФВС не може да ангажира какво ще бъде решението на съда по този казус и колко време ще отнеме то.

За пореден път искаме да подчертаем, че всички решения на Министерство на физическото възпитание и спорта ще бъдат взимани според законите на Република България, а не под натиск.