Становище на министъра на правосъдието във връзка с Междинния доклад на ЕК от 23.03.2010 г.

В Междинния доклад по Механизма за сътрудничество и оценка за напредъка на България в областта на съдебната реформа и противодействието на организираната престъпност и корупцията,  Европейската комисия отбелязва „значително развитие” за страната в последните 6 месеца. Докладът оценява конкретните стъпки за продължаване на реформата, предприети в съответствие с препоръките на ЕК от Годишния доклад през 2009 г. Като пример са отбелязани най-важните законодателни инициативи на новото българското правителство, което е позитивен знак, окуражаващ по-нататъшните усилия на всички български институции с ангажимент към показателите на Механизма. Докладът отбелязва, че инициативите на българската страна в последните 6 месеца „демонстрират воля за реформа”, както и че „сегашните усилия на България показват нарастващо съзнание, че са необходими съществени и дългосрочни реформи”.
С положителен знак Докладът отбелязва практиката на Инспектората към Висшия съдебен съвет; приемането от ВСС на нова Наредба за усъвършенстване на процеса на атестирането на магистратите; действията на правоохранителните органи срещу организирани престъпни групи и започнатите серия разследвания, включително срещу представители на високите етажи на властта; първите резултати от дейността на постоянно действащите съвместни екипи на прокуратурата, МВР и ДАНС; резултатите на съвместния екип за противодействие на злоупотребите с европейски средства; започналата реформа в НАП и Агенция „Митници”. Специално се отбелязва приложението на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликта на интереси след юли 2009-та.
Докладът съдържа критики за все още малко резултати  на съдебната система по случаите, свързани с корупция по високите етажи на властта и организираната престъпност; забавянето на хода на някои знакови дела; липсата на постановена присъда по дело срещу организираната престъпност.
Място в Доклада е отделено на серия препоръки за следващите действия по Механизма, с позитивен знак е отбелязана посоката на законодателните инициативи, свързани с НПК, Закона за предотвратяване и разкриване на конфликта на интереси, Закона за нотариусите, Закона за установяване и отнемане на имущество, придобито от незаконна дейност, Закона за обществените поръчки.
Удовлетворени сме от насърчението да продължим похвалните реформаторски усилия, които да се превърнат в национален приоритет. Едновременно с това, имаме ясното съзнание за позицията на ЕК, намерила място в Доклада, че значимостта на усилията би могла да се оцени „едва след като бъдат приложени”.