Среща по проблемите на допълнителното пенсионно осигуряване се проведе във Велико Търново

На 22 и 23 април в гр. Велико Търново бе проведена среща – кръгла маса, организирана от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Комисията за финансов надзор. Целта на срещата бе да се обсъдят актуални въпроси на допълнителното пенсионно осигуряване при променените условия, свързани със сътресения и увеличени рискове на финансовия пазар, както и да се очертаят необходимите промени в пенсионното законодателство и в практиката на участниците, които ще осигурят по-голяма сигурност, стабилност и доверие в този вид дейност. На срещата присъстваха и представители на други институции, имащи отношение към разглежданите въпроси.

Срещата бе открита от проф. д.ик.н. Нено Павлов – зам. председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор” и Никола Абаджиев – председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Валентина Динкова, директор в управление „Осигурителен надзор” на КФН изнесе презентация, свързана с необходимостта от въвеждане на надзор, основан на риска, по отношение на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и управляваните от тях пенсионни фондове. Посочени бяха актовете на ЕС, формиращи рамката, в която трябва да се развива този тип надзор, опитът на някои европейски страни, както и стъпките, които трябва да се предприемат за въвеждането му в българското законодателство и в дейността на надзорния орган и пенсионноосигурителните дружества. Валентина Чикова, директор в същото управление на КФН, представи предприетите от Европейската комисия стъпки за осигуряване на адекватна регулаторна рамка за възстановяването на доверието на инвеститорите след кризата. Тя разгледа и някои проблеми в дейността на осигурителните посредници, установени в хода на извършени проверки и по повод постъпили жалби и сигнали, за чието преодоляване са необходими законови промени. От страна на пенсионноосигурителните дружества бе изнесена презентация от Даниела Петкова – гл. изпълнителен директор на ПОК „Доверие” АД относно пенсионните плащания от допълнителните пенсионни фондове. Посочени бяха множество данни, свързани с обсъжданата тема и необходимите промени в Кодекса за социално осигуряване, регламентиращи фазата на изплащане. Милен Марков, гл. изпълнителен директор на ПОК „Съгласие” АД направи преглед на резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2009г. и началото на 2010г. и се спря на постиженията, предизвикателствата, стратегията и намеренията на пенсионноосигурителните дружества за кризисно и след-кризисно поведение.

Гост на срещата бе и управителят на НОИ г-жа Христина Митрева, която представи предложенията на Консултативния съвет по пенсионна реформа при МТСП за нужните мерки за гарантиране на дългосрочната финансова стабилност на българската пенсионна система и подобряване адекватността на пенсиите, в т.ч. мерките за развитие на втория и третия стълб на системата. Тя начерта и необходимостта от промени в определени срокове.

По всички представени теми бе проведена задълбочена професионална дискусия.