Средства и инструменти на общата индустриална политика на ЕС

Основните финансови инструменти за прилагането на индус­триалната политика се базират на преки субсидии и благоприятни заеми, както и на данъчни облекчения. В национален план общото приложение на индустриалната политика се реализира в макро- и микроаспект. Първите са свързани с регулативните механизми на държавата по отношение на стопанското развитие, участието на капиталовите пазари, изследванията и развитието, както и ефек­тивността на други фактори, обуславяйки ендогенно растежа в икономиката. Индустриалната политика на микроравнище е свър­зана с механизмите на конвергенция на обществените и индиви­дуалните възможности на отделните субекти, в случая на самите предприятия, да усвояват определени капацитети в процеса на специализация. Впоследствие механизмите на интегрирането на стопанските субекти на териториално и отраслово равнище допри­насят за мултиплициране на ефектите от провежданата стратегия.

В повечето страни преобладава отрасловото подпомагане, което е свързано с преструктурирането на традиционни европейски отрасли- стоманодобив (Белгия, Франция, Люксембург), корабостроене (Дания), добив на каменни въглища (Германия, Великобритания, Франция), транспорт (Люксембург, Белгия, Дания, Германия), селско стопанство и текстилна промишленост. Наред с тези направления в редица държави се реализира и общо подпомагане за индустриалното развитие особено показателно за малките страни- Гърция, Ирландия, Нидерландия, Дания. Важен елемент от него са малките и средните предприятия, които имат особено важно значение за икономиките на разглеждания кръг държави, като стимулирането се съчетава с инвестиционната и търговската политика.

Важен елемент е и регионалното подпомагане за преодоляването на небалансираностите в националната и европейска териториална структура. Ин­дустриалната насоченост на тази политика е подчертана във Великобритания, Италия, Иртандия. Германия и Гърция и е съществена част от преструктурирането на местните икономики. При индустриализирането на изостаналите региони изключително важна е ро­лята на МСП.

Така представени, националните насоки на индустриално развитие се конкретизират в национално провежданите стратегии. В тях се съчетават както преките форми на стимулиране- с отпус­кането на финансови ресурси, така и косвените мерки на подпома­гане- най-вече фискалната и кредитната политика. Главното е, че преобладаващата част от средствата е насочена към повишаване на технологичното развитие на МСП като основен фактор за тяхното оцеляване и развитие.

В рамките на общата индустриална стратегия на ЕС продъл­жава процесът на адаптиране на националните форми на подпома­гане с общата стратегия на структурните политики. Това в значи­телна степен е елемент и на фискалния федерализъм, и на допълняемостта като форми на координиране на подпомагането на на­ционално и на съюзно равнище. Общата стратегия на ЕС е в съче­таването на инструментите и на механизмите за подпомагане в ос­новните направления и най-проблемните области на европейската индустрия