Средният осигурителен доход за 2010 г. да бъде 572,96 лева

narodno-sabranieНародното събрание прие на заседанието си на 18 ноември 2009 г. на първо четене проектобюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година. Той предвижда средният осигурителен доход за 2010 г. да бъде 572,96 лева, което е увеличение с 2.78 на сто спрямо очакваното равнище за 2009 г. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица ще бъде 420 лева, а за земеделските производители и тютюнопроизводители – 240 лева. Максималният  осигурителен доход остава 2000 лева. Запазва се продължителността на обезщетението за бременност и раждане 410 календарни дни – до навършване на една година на детето, а до двегодишна възраст ще се заплащат по 240 лева на месец.

В проектобюджета за 2010 г. осъвременяване на размерите на пенсиите не се предвижда, но е възможно индексиране на пенсии за 2010 г. по ред и начин, определен от Министерския съвет, съобразно изпълнението на консолидираната фискална програма за 2010 г. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер 700 лева месечно.

Осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ ще намалее с два процента. Ефектът от тази промяна е  393,5 милиона лева по-малко приходи от осигурителни вноски за 2010 г. Планира се увеличаване на добавката от 20 на 25 на сто от пенсията на починалия съпруг от 1 юли 2010 г. общо за 43,7 милиона лева. Ще се изплаща и добавка за хора, навършили 75-годишна възраст.

В резултат на преструктурирането на приходите и включването в тях и на получените трансфери за 2010 г. се предвижда да постъпят 8 375 654 300 лева. От тях от осигурителни вноски се очакват  3 523 783 000 лева, неданъчни приходи – 24 100 500 и трансфери от републиканския бюджет 4 828 578 700. В трансферите са включени средствата от републиканския бюджет за фонд „Пенсии“ в размер 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица – 2 303 736 400 лева, трансфер за пенсиите, несвързани с трудова дейност, добавки и резерва за реформата – 462 563 800 лева и трансфер за покриване на недостига от средства – 2 062 278 500.

Най-голям относителен дял – 85,2 на сто от всички разходи, имат разходите за пенсии. Предвиждат се те да бъдат 7 135 011 400. За социални помощи и обезщетения са планирани  1 085 746 800 лева, разходите за издръжка на службите за социално осигуряване – 82 696 900 лева.

Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. със 127 гласа „за“ и 38 „против“. Здравноосигурителната вноска за 2010 г. да се запази на 8 на сто, предвижда законопроектът.

В проекта е заложено наличността на НЗОК в Българската народна банка да се увеличи с 829,8 милиона лева, с което ще се гарантира финансова стабилност на институцията и ще се осигурят финансово подготвяните законодателни промени в здравното осигуряване.

Предвидените приходи и трансфери са 2 519 211 000  лева, от които 2 514 711 000 лева приходи. От тях 1 560 034 000 лева са от здравноосигурителни вноски, 941 126 000 лева са трансфери за здравно осигуряване и 13 551 000 лева са неданъчни приходи.

Прогнозният брой на здравноосигуреното население за страната е 6, 6 милиона  души. Съотношението на заплащане на здравносигурителната вноска от работодателя и от здравноосигуреното лице е 60 към 40. Минималният размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица догодина ще бъде 420 лева. Заложените разходи и трансфери са в размер на 1 689 432 000  лева, от които 1 686 342 000 лева разходи и 3 090 000 лева предоставени трансфери на НЗОК. За административни и капиталови разходи са предвидени 49 352 000 лева. Разходите за здравноосигурителни плащания са 1 511 932 000 лв. Те могат да бъдат увеличавани със средствата от резерва на НЗОК в съответствие със Закона за здравното осигуряване в размер на 125 058 000  лв., което е 5 на сто от здравноосигурителните приходи.

Предвидена е и възможност Народното събрание, по предложение на Министерски съвет, да утвърди допълнителни бюджетни кредити, с които Управителният съвет на НЗОК да увеличи цените на дейностите за здравноосигурителни плащания считано от 1 юли 2010 г. за сметка на намаляване на положителното салдо по бюджета на касата. Запазва се регулацията в извънболничната медицинска помощ и болничната помощ.