Среден и низов ръководен персонал

В съответствие с мястото в управлението на фирмата, задълженията и компетенциите на средният и низов ръководен персонал се свеждат до:
Участва в разработването на политиката за БЗР в съответствие с указанията на висшето ръководство;
Участва в разработването на програми и планове за изпълнение на политиката за БЗР;
Поема ясна отговорност за изпълнение на политиката за БЗР и създаване на култура по безопасност;
Участва в дейностите, свързани с оценка на рисковете за БЗР и инициира мерки за тяхното отстраняване или намаляване;
Изпълнява задачите, свързани с осъществяване на безопасно протичане на производствените процеси, като изпълнява ефективен оперативен контрол (доставка, производство, съхранение, транспорт) и системно проучва, регистрира и отчита ключови параметри, влияещи на БЗР;
Осигурява безопасност на персонал, извън състава на звеното което ръководи, ако той извършва работи (монтаж, настройки, ремонт и др.) на територията на звеното;
Ръководи/изпълнява дейностите, свързани с предотвратяване и ликвидиране на отрицателните последици от трудови злополуки, аварии и други опасни събития;
Полага усилия за изучаване и прилагане на добра практика за БЗР;
При възникнали проблеми извън  неговата компетентност и възможности, търси помощта на по-горните ръководители и специалисти от звената по БЗР и СТМ;
Осъществява периодично обучение и инструктаж за БЗР в съответствие с изискванията за култура по безопасност;
Проявява инициатива и осъществява вътрешния контрол (проверки, наблюдения, оценки, одит) за изпълнение на изискванията за БЗР и реализация на мерките, съгласно политиката и плановете за БЗР;
Ръководи, осъществява или участва в разследването и анализирането на причините за трудовите злополуки;
Участва в провеждането на мениджърския преглед за изпълнението на политиката за БЗР;
Работи съвместно с КУТ и ГУТ;
Осъществява активни комуникации с работниците с оглед: разясняване на политиката за БЗР и изискванията за култура по безопасност; активно въвличане на работниците в изпълнението на политиката по БЗР; търсене на нови идеи, решения и добра практика в областта на БЗР; комуникиране на работнически предложения, идеи, критични бележки и др., за решаване от тях или по-горе;
Съдейства активно за осигуряване на необходимите ресурси.