Способите за доброволно уреждане на КТС

Способите за доброволно уреждане на КТС са:
непосредствени преговори между страните;
посредничество;
трудов арбитраж;
Разпоредбите на чл.3ал.1/ЗУКТС определят непосредствените преговори  между работника или служителите и работодателите или между техните  предели по свободно определени от тях процедура за решаване на КТС. Процедурата може да се изразява в определяне на мястото и времето за преговорите във включването на условия за учас тие на консултанти които да подпомагат спорещите страни в процеса на преговорите.
Спорещите страни или техните предели могат да включат в  процедурата на  непоср едствените преговори и клаузи за преустановяване на преговорите за определено време в случаите когато техните позиции по КТС за постигане на споразумение се доближава, но това обстоятелство води до съществени изменения на първоначално предявените ис кания. Целта  на такова прекратяване на преговорите е да  се проведат консултантски е работника или служителя или с работодателите и да се получат от тях  допълнителни правомощия във връзка с водене на преговорите и подписване на споразумението.
Работника или служителя трябва да предявява писмено исканията си и да посочва име ната на своите представители  в преговорите, вкл. на това изискване от законодателя се обуславя от необходимостта да не се прибавят нови искания както и да не се подменят в процеса на непосредствени преговори едни представители на работника или служи теля с други такива.По този начин се цели от една страна гарантираме неизмеността на предявените искания на работника или служителя при воденето на непосредствените преговори от друга страна се цели удостоверяване закоността на пре дявените искания и на определените представители на работника или служителя.В процеса на преговори те  спорещите страни могат да постигнат споразумение по пътя на взаимните компро миси които изцяло или от части удовлетворяване исканията на работника или служите ля.
Подписаното споразумение подлежи незабавно изпълнение всяка от страните ведна га след сключване на  споразумение трябва да предприеме съответните действия за ре алното му изпълнение.В редица  случаи непосредствените преговори  могат да се ока жат безрезултатни да не се постигне съгласие и подпис , споразумение за  удовлетворя ване на  предявените писмени искания на работника или служителя по причини от раз лично естество.
Никоя от спорещите страни не може да бъде принудена да продължи участието си в преговорите , когато не се  постигне споразумение или някоя от страните по КТС откаже да преговаря.Вска от тях може да потърси съдействие за уреждане на спора чрез посредничество и /или доброволен арбитраж от националния институт за по мирен-я арбитраж.Употребения от законодателя в чл.4 ал.1/ЗУКТС израз:”някоя от страните откаже да преговаря”следва да се тълкува в смисъл, че непосредствените преговори между спорещите страни са започнали, но някоя от страните отказва да про дължи участието си в преговорите поради причини от различно естество.Този извод  следва от разпоредбите на ч.3ал.1/ЗУКТС ,които задължават страните да  уреждат ко лективен трудов спор чрез  непосредствени преговори  необходимо е колезията между чл.3ал.1 и чл.4 ал.1/ ЗУКТС  да бъде отстранена като изразът „или някоя от страните откаже да преговаря залегнал в чл.4ал.1 / ЗУКТС да бъде различен”. Разпоредбите на чл.4ал.1 / ЗУКТС предоставя алтернативна възможност на спорещите страни за урежд ане на КТС или посредничество на синдикалните и работнически организации  или доб роволен арбитраж. КТС може да бъде решен чрез посредничество на синдикалните и ра ботнически организации. Спорещите страни в този случаи е необходимо да направи ис кане до националния институт за помирен и арбитраж към министерството на труда и социалната политика които да определя посредници вкллючено в списъка на посредни ците които да откаже съдействие на спорещите страни за уреждане на КТС .
Такива случаи посредниците не изместват спорещите  страни , а само им отказва  съд ействие, които чрез взаимокомпромис да  постигне споразумение за уреждане на КТС. Преговорите между спорещите страни със съдействието на посредниците могат да про дължат до 14 дни ,а при споразумение между страните и по продължително време в за висимост от сложността на КТС. В случаите когато със съдействие на  посредници на организации на работници и ли служители и на работодателите е постигнато споразуме ние за решаване на  КТС.
Споразумението се подписва  от представителите на спорещите страни  и то под лежи на незабавно изпълнение. Всяка една ит страните по КТС може да потърси съдей ствие на националния институт за помирение и арбитраж в уреждане на КТС чрез доб роволен арбитраж , ако сртаните постигнат  писмено споразумение спора може да бъде отнесен за уреждан от едно лице арбитър или арбитражна комисия. Делението на тру довия арбитраж на доброволен и задължен се извършва в зависимост от това дали стра ните по общо съгласие между тях решава да прибегне до арбитражен ред за уреждане на КТС или използването на арбитражен ред е предвидено в императивните норми на закона. Доброволния арбитраж е основния арбитражен способ за решаване на КТС. Той се осъществява от арбитри утвърден от надзорен съвет на национален институт за поми рение и арбитраж.
Арбитър или член на арбитражната комисия може да бъде само лице включено в пои менен списък на арбитрите този списък се утвърждава от надзорния съвет от национал ен институт за помирение и арбитраж. Предложен за включване  на лица в списъка на арбитрите се правят от организациите на работниците или служителите и работодателя независимо дали са признати за пред-ни на национално равнише или не както и от дър жавата.Надзорния съвет на националния арбитраж и  списъка на посредниците на орга ните на работниците или служителите и на работодателите за уреждане на КТС в Дв. Законодателят обаче не  посочва изискванията на които трябва да отговаря  арбитрите включени в поимения списък на арбитрите.
Практика на страните с развита пазарна икономика,където се прилага доброволния арбитраж на КТС е наложила изискванията на които трябва да отговарят арбитрите ка то например да имат посре-ни знания и да притежават  съответния опит , да не заемат длъжности свързани с упражняването на конкретни функции , да не са на изборна длъж ност в системата на органите на държавната власт и в системата на д-ното управление.
В поименен списък на арбитрите не е  целесъобразено да се включват лица заемащи длъжностни места в синдикални организации както и лица работещи по трудовото право в тези организации, независимо от обстоятелството ,че притежава необходимите професионални качества и опит за целта .В случая е на лице пресумцията, че в качестевото си на синдикални или работнически дейци те са заинтересовани в една или друга степен от решението на КТС в полза на спорещата страна ,която те предлагат в списъка на арбитрите.За арбитри в списъка е целесъобразно да се включат лица  специалисти в областа  на трудовите и осигорителните отношения и по въпросите на неизменото равнище – юристи,икономисти ,инжинери , както и специалисти от други области.