Според проучване на Комисията е необходим специален орган на ЕС, за да се гарантира прилагането на европейското законодателство в областта на отпадъците

Комисарят по околната среда Ставрос Димас заяви:„Спазването на законодателството на ЕС е от съществено значение, ако искаме да постигнем първостепенната цел, а именно защита на здравето на европейските граждани и на околната среда.Трябва да разгледаме всички варианти за действие, включително създаването на агенция или орган на ЕС, която или който да се погрижи за това от законодателството на ЕС да се извлече максимална полза за гражданите, околната среда и икономиката на ЕС.“

Проучването препоръчва специална агенция за прилагане на законодателството в областта на отпадъците

Надзорът на безопасното и екологосъобразно управление на отпадъците е едно от най-сериозните предизвикателства, пред които ЕС е изправен понастоящем.Всяка година в ЕС се генерират приблизително 2,6 милиарда тона отпадъци, от които около 90 милиона са класифицирани като опасни.

Публикуваното днес проучване препоръчва създаването на специална агенция на равнището на ЕС, която да работи по основните проблеми, свързани с незадоволителното прилагане и спазване на европейското законодателство в областта на отпадъците.За последните години проблемите дори са се изострили вследствие на увеличаването на количеството отпадъци, генерирани и превозвани в разширения ЕС.През 2008 г. Европейският парламент прие резолюция, с която настойчиво приканва Комисията да докладва доколко осъществимо е създаването на „орган на Общността за екологични инспекции“.

Агенцията би изпълнявала редица задачи, като например извършването на прегледи на системите за прилагане в отделните държави-членки, съгласувани проверки и инспекции.Към това би се добавило създаването на специален европейски орган, отговарящ за извършването на преки инспекции и проверки на съоръжения и обекти в случаи на тежко нарушение.Европейска мрежа на държави-членки би подкрепила агенцията при осъществяването на определени дейности.

Препоръките се базират на отговорите, дадени от длъжностни лица от държавите-членки и заинтересовани страни в рамките на анкети, интервюта и неформални работни срещи.

Очаква се годишните разходи за изпълнение на препоръките да възлизат на малко над 16 милиона евро.Наред с другите ползи, свързани с управлението на отпадъците, цялостното прилагане на законодателство на ЕС в областта на отпадъците би намалило годишно емисиите на парникови газове (включително метан от депата) с количество, равняващо се на почти 200 млн. тона CO2.Предвид настоящата цена от около 13 евро за един тон CO2 това би довело до спестявания в размер на 2,5 млрд. евро годишно.Други съществени икономически ползи от по-строгото прилагане са например равнопоставените условия на конкуренция за европейските предприятия, подобрените възможности за инвестиции и по-добрият достъп до ценни вторични суровини.

През тази година ще се направи задълбочен анализ на разходите и ползите.По-нататъшни стъпки може да се предложат през 2011 година.