Спомените за далечен потоп, апокалипсис, краят на света и гибелни земетресения

Около 1450 г. пр.н.е. води на Атлантическия океан преминали в Средиземно море, чието ниво дотогава било значително по-ниско. Внезап­но били залени много земи, а населението им почти на­пълно загинало. До нас е достигнала една карта на Егейско море, копие от някакъв по-стар оригинал. Наред с островите, които съществуват и днес, на нея са обозначени много острови и земи, каквито в то­зи район понастоящем няма. Според някои изследователи тази карта рисува картината преди пробива на Атлантика в Средиземно море, когато според Плиний е имало суша, която е съединявала Кипър с Азия.

Защо Бабелмандебския проток, което в превод озна­чава „Врата на сълзите“, се нарича именно тъй? Преда­нието гласи, че това име му е дадено, за да напомня за голямото земетресение, в резултат на което Азия и Африка били разединени и се образувало Червено море. Тогава загинали много хора. Други местни катастрофи са станали и в по-близко време. През 1815 г. в една про­винция на Индонезия неочаквано изригнал вулкан. Жи­ви останали само 26 души от 12 000 население.

По време на прочутото лисабонско земетресение през 1775 г. за 6 минути загинали 60 000 души. Подземни трусове с различна сила разтърсили Европа и Америка, същия ден и час в Мароко внезапно се отворила в земята огромна пукнатина, в която потънал цял град с десетхилядно население, а след това земята отново се съединила.

През 1902 г. жителите на столицата на остров Мартиника един ден чули странен шум. Вдигайки глави, те видели леко облаче над върха на близката планина – изгаснал вулкан. Това било последното, което те видели. Облак от нажежени газове се стоварил над града. Всич­ките 30 000 жители загинали почти в един миг. В много вестници от онова време било публикувано любопитно съобщение за единствения човек, който оцелял. Той бил затворник, който трябвало да бъде екзекутиран. Спаси­ли го дебелите стени на килията за осъдените на смърт.

Сведенията за местни катаклизми често „се наслояват“ върху възпоминанията за онази гибелна катастро­фа, за която всички народи в света пазят спомен. И за­това е трудно да се изясни точно кога е станала предпо­лагаемата световна катастрофа. Но все пак нека се опи­ваме да отговорим на този въпрос.

Климатология. Руските учени академик В. А. Обручев и Е. М. Хагемейстер изказаха -предположението, ч краят на последния ледников период в Северното полукълбо е пряко свързан с потъването на някаква суша Атлантическия океан. Потъването на тази суша създал възможност Гълфстрийм да се устреми към север и така завършила епохата на заледяването в Европа и Гренландия.

От време на време в ръцете на изследователите попадат различни по вид находки, който потвърждават, Ч’ някога в Атлантическия океан наистина е съществувал суша. Така шведското списание „Ймер“ публикува статия за откритието на учения П.„В. Колбе, който, вземайки проба от дъното на Атлантическия океан на дълбочина 3600 метра, извлякъл остатъци от водорасли, които могат да растат само в сладки води. Единственото обяснение на това откритие може да бъде предположе­нието, че някога на това място е имало суша.

През 1898 г. екипажът на един френски кораб, който ремонтирал кабела, минаващ по дъното на Атлантичес­кия океан, измъкнал случайно на повърхността парче скала от вулканичен произход. Учените се заинтересува­ли от находката. Оказало се, че такава стъкловидна ла­ва е могла да се образува само при атмосферно наляга­не.

Тази лава датира от XIII хилядолетие пр.н.е.

Краят на заледяването в Европа се отнася, както е из­вестно, към Х хилядолетие пр.н.е. Следователно катас­трофалното потъване на суша в Атлантика трябва да е станало някъде между тези две дати.

Тези цифри напълно съвпадат с датата на потъване на Атлантида, която намираме у. Платон – 9570х. Пр. Н. е., също през Х хилядолетие. Според мнението на редица изследователи пак тогава, т.е. някъде около 10 000 пр.н.е. на света е станала и друга климатична промяна – рязко/ повишаване на влажността.

Хидрография. Ниагарският водопад се състои от ця­ла редица каменни стъпала, които в продължение на дълго време били под напора на падащите води. Кога­то едно от тези стъпала се разрушавало, водата се уст­ремявала върху следващото и т.н. Могло е да се устано­ви, че времето, когато се е появил Ниагарският водопад, образуван в резултата на резки геологични размества­ния в този район, е VIII-ХШ хилядолетие пр.н.е.

Археология. Неизвестният мексикански учен Гарсия Пайона открил в Кордилерите на височина 5700 м под дебел слой лед останки от две колиби. Варовиците с ра­ковини и следите от дейността на морето край колиби­те говорят, че някога те са се намирали на морския бряг. Изчисленията показват, че издигането на тази област е станало преди повече от 10 000 години.

Големият американски изследовател, лауреат на Но­белова награда, У. Ф. Либи твърди, че прецизният радиовъглероден анализ е позволил да се открият удиви­телни явления на американския континент. Например „Преди 10 400 години – пише Либи – следите от човека внезапно изчезват… Откритите засега факти говорят, че именно на тази граница става като че ли някакво прекъс­ване в тяхната последователност.“

„Това явление – трудно може да се обясни, като се има предвид, че значителна част от американския кон­тинент не е била покрита с лед по време на последното заледяване. Най-старите следи от човешки живот в Скандинавския полуостров и Англия също са от пре­ди 19 400 години, което не наблюдаваме на юг в Европа. Рисунките например в пещерата Ласко в Централна франция, едно от най-интересните селища на древния човек, са значително от по-ранен период – от поели 15 000 години.“

Учудващо е, че прекъсването е повсеместно и по ед­но и също време. Може да се проследи на американския континент, в Европа и най-после в Централна Азия. В планините на Курдистан се намира забележителната пе­щера Щандер, чиито културни пластове са ми по себе си са една непрекъсваща се хроника на 100 000-годишната човешка история. Пластовете следват един след друг, ед­на епоха сменя друга, докато на границата на същата дата – 10 000 г. пр.н.е. – настъпва внезапно прекъсване.

Човешките следи изчезват. Като че ли пещерата и околната местност внезапно са обезлюдели. Сигурно та­ка е и станало. Вместо културни пластове появяват се други следи: пластове от утаечни минерали, нанесени от вода – доказателство, че пещерата, която е на 750 м ви­сочина над морското равнище, е била залята от вода. Появяват се камъни, откъртили се от тавана – свидетел­ство за яростни земетресения, разтърсили околността. Едва пет хилядолетия след настъпилото прекъсване кул­турният пласт е започнал да расте, отначало бавно, а след това все по-интензивно.

Както се вижда, известията, които се отнасят до ка­тастрофата, свидетелствуват, че този период се отлича­ва и с активизиране на вулканичната дейност. Спомена се вече. за пробата от лава, извлечена от дъното на Ат­лантическия океан. При сондажни проучвания в ледена­та броня на Антарктида на дълбочина почти километър и половина били открити следи от вулканична пепел. Се­га изследователите се опитват да определят дали тази пепел е била пренесена от други континенти или е резул­тат на местна вулканична дейност. Но най-интересно е датирането на пепелта: между VIII и XII хилядолетие пр.н.е.

Така че различните данни се групират около все по-ясно очертаващ се период.

Има възможност да се стеснят още повече тези рам­ки на времето и да определим по-точно предполагаема­та дата на станалата катастрофа.

В. Г. Куклин, учен от Новосибирск, като изучавал ин­формационните страни на процеса на обучението, се на­тъкнал на ред закономерности в натрупването на инфор­мация. Същността на тези закономерности е в-това, че сложните самообучаващи се системи, стремейки се да постигнат все по-универсална програма за опериране с получаваните знания, преустройват тази програма спо­ред натрупването на информация не хаотично, а в стро­го определен ритъм, като редуват периодите на повиша­ване и спадане в натрупването на информация. Перио­дите на подем са характерни за моментите на активно опериране с получените знания в рамките на съществу­ващата програма, а периодите на спадане – за моменти­те на разрушаване на старата, изчерпала себе си програ­ма и построяване на нова, по-универсална.

Ако се приеме, че тези закономерности имат всеобщ характер за всяка сложна саморегулираща се система, а след това, вземайки демографските данни за последни­те две хилядолетия, се построи въз основа на тези зако­номерности, демографската графична линия в минало­то, ще се получи резултати, доста близки до изчислени­ята на демографите. (Броят на населението на Земята към началото на нашата ера съгласно графичната крива е около 250 милиона души, а според изчисленията на демографите 150-200 милиона души.)

Ако бъде продължена по нататък в миналото, демог­рафската крива спада с известни колебания до граница­та на 8800-8600 г.пр.н.ера и сочи, че населението на Зе­мята е било около 8 милиона души. След това няколко столетия тя върви почти паралелно на основата, а пос­ле започва все по-ускорено да расте и достига връхната си точка (около 500 милиона души) при максимум между 11 800 – 11 600 г. пр.н.ера.

Ако се разгледа тази графична крива, като движени­ето не от настоящето към миналото, а тъй както е било в действителност – от миналото към настоящето, начертаната графика означава, че до преломния момент броят на населението в света е растял, а през периода между 11 800-11 600 г.пр.н.е. е настъпило рязко спадане, което продължило около 2 столетия.

След това спадането постепенно се забавя и броят на населението се стабилизира, а от 8800-8600 г. пр.н.е. за­почва да нараства все по-бързо и до ден продължава да расте.

Но още по-учудващо и важно е, че съвършено други данни, получени от други области на знанието, посоч­ват същата дата.

Така изходната точка на индийския луннно-слънчев календар е 11 652 г. пр. н. е.

Календарът на майте се състоял от цикли, всеки по 2760 години. Ако, знаейки края на единия от тях, се проектират тези цикли в миналото, ще стигнем до датата 11/ 653 г. пр. н. е.

Съдейки по това, че броят на населението след катас­трофата е продължил да намалява още около две столе­тия, явно е, че това са били години, през които разбунената стихия бавно се е възвръщала в своето русло. Утихвали вулканите, по-редки ставали земетресенията, сля-гали се прахът и вулканичната пепел, които пълнели ат­мосферата. През плътната завеса на мъглата започнало да прониква Слънцето, Според Х. Белами този момент от завършването на катаклизма изглежда е послужил за отправна точка на две други календарни системи – асирийската и египетската.

Египетският слънчев цикъл имал 1460 години. Извес­тна е крайната дата на един от тези цикли – 1322 г. пр. н. е. Като броим циклите в обратен ред от тази дата, стигаме до 11 542 т. пр. н. е. Асирийският календар се състоял от лунни цикли със съвсем друга продължителност – всеки по 1805 години. Крайната дата на един от тези цикли е също твърде далечна от египетската – 7123 г. пр. н. е. При все това, проектираме ли цифрите назад в миналото, ще стигнем до същата точка – 11 542 година.

Не е възможно да си обясним подобно съвпадение на датите като случайност. Твърде невероятно е такова съв­падение. Остава да предположим, че едно и също събитие е послужило за изходен момент на двата календара Събитието според нас е свързано с катастрофата.

Така че тези две дати – 11 650 (11 652 или 11 653) г. пр. н. е. и 11 542 г. пр. н. е – могат да се смятат за пред­полагаеми хронологически рамки на започване и завър­шване епохата на катастрофата.