Спиране на изпълнителния процес

1.  Спирането  на изпълнителния процес като производство означава временно преустановяване на следващите изпълнителни действия, като извършените до спирането действия остават в сила заедно е възможността изпълнението да се възобнови след отпадане на основанието за спиране.
Спирането на изпълнителния процес като правоотношение означава временна забрана да се упражняват процесуалните права и да се изпълняват процесуалните задължения.
Спирането не пречи да се извършат обезпечителии действия – запор или възбрана.
2.  Изпълнителният процес се спира:
а) при съдебно предявен спор за законността на изпълнителния процес (освен за издръжка);
б)  при смърт или недееспособност па страна;
в)  при очаквано доброволно изпълнение по чл.348 (ако внесе 30% и се задължи всеки три месеца да внася по 10%);
г) при откриване на производство за несъстоятелност – за включени в масата на несъстоятелността имуществени права (чл. 638, ал.1 ТЗ);
3.  Спирането настъпва:
а) но силата на самия закон – напр. когато обжалваното решение бъде отменено (чл.241 ал.З);
б)  по разпореждане на съда с оглед нуждата от спиране (чл.329,“а“) -напр. при оспорване на вземането по чл. 250;
в)  по искане на взискателя (чл.329, „б“);
г)  по постановление на СИ – чл.348;
4.  Възобновяване на спрян ИзП – продължаване на действията. V. Прекратяване на изпълнителният  процес
1.  Прекратяването на ИзП като производство означава окончателно преустановяване на изпълнителните действия и обезсилване на извършените.
Прекратяването на ИзП като правоотношение означава погасяване на правото и властта да се искат и извършват изпълнителни действия, както и на съответното задължение те да се понасят.
Прекратява се започнат, по незавършен ИзП.
2.  Основанията за прекратяване се състоят в първоначална липса или последващо отпадане на някое от условията за допустимост на ИзП (вж. в. 118). При наличност на такова основание прекратяването настъпва по силата на закона, а СИ със свое постановление само го констатира, прогласява. То обаче е необходимо, за да се приложат някои от последиците.
3.  Последици на прекратяването:
а)  следващите изпълнителни действия стават недопустими;
б) извършените изпълнителни действия се обезсилват с обратна сила; СИ служебно вдига наложените запори и възбрани;
3. Прекратяването не засяга правата на трети лица, придобити от ИзП;
4.   Прекратяването, ако не се дължи на несъществуването на изнълняемото право, не заличава ефекта на прекъсване на давността, породен от образуването на ИзП;
5.   Прекратеният ИзП не може да бъде възобновен, освен ако прекратяването бъде отменено от съда като неправилно.