Специализиран административен контрол

Специализирания административен контрол се основава винаги на изрично нормативно овластяване, при което със специален норамативен акт стриктно, подробно и изчерпателно се определя:

  • От кого се упражнява контролът;
  • Върху кого /върху кои органи, върху кои техни дейности, направления/;
  • С какви методи се осъществява контролът;
  • Правните средства за въздействие върху контролираните органи и длъжностни лица.

На практика субектите, които упражняват този контрол са държавни инспекции – ХЕИ, КАТ и др. Този контрол не е така ефективен в сравнение с вътрешноведомствения. Недостатъци:

  • Тъй като протича въз основа на специален закон обхвата, винаги е ограничен, въпросната държавна инспекция не проверява цялостната дейност, а само тази, която е обхваната по закона. Дейността, която се проверяване – в пълнота за законосъобразност и правилност на действия.
  • Текущ, рядко приема форми на предварителен и последващ
  • Специалния закон предвижда процедури, срокове, форми – това прави контрола не достатъчно ефективен
  • Не е така ефективен и по отношение на мерките на въздействие – по отношение на лицата – административна отговорност – най-честа санкция глоба; по отношение спрямо актовете – контролиращите могат да дават задължителни указания и могат да спрат, но не и да отменят акта – последното ще направи издадетелят на акта.

В стопанската сфера са въведени различни регистрационен, лицензионен и обикновен – по търговския закон, режими /Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол в стопанската сфера/. Изпълнителната власт осъществява известен, ограничен контрол. Предвидени са предваритени мерки, които имат за цел да проверят документи на масто. При нарушение на изискванията се стига до отнемане на лиценз, обезсилване на вписването, на съответното удостоверение при регистрационния режим, не даване на разрешение за сключване на дадена сделка и в започване на производство по търсене на административна отговорност, което означава изготвяне на актове за извършено нарушение. Въпреки това и при този контрол не се стига до пряко санкциониране на лицата.