Собственост.Възникване и прекратяване

Съсобствеността възниква въз основа на следните способи: чрез волеизявление на субектите, чрез административен акт, чрез наследяване, чрез придобивна давност, по силата на съдебен акт, при прехвърлянена част от едно право на собственост, при сключване на договор за дружество по чл.357 от ЗЗД, в резултат на съвместни фактически действия и по пътя на приращението по чл.92 от ЗС.
Способите за прекратяването на съсобствеността са следните: чрез делба чл.34 от ЗС допуска възможността всеки съсобственик по всяко време  въпреки уговорка да иска делба на общата вещ. Делбата е типичният начин за прекратяване на съсобственост. Искът за делба не се погасява по давност. Право на делба се поражда за всяка имуществена общност без значение вида на съсобствеността и основанията за нейното възникване. Право на делба има всеки съсобственик, няма значение обектът на делбата. Делбата бива доброволна, която се извършва по съгласие на вс. съсобственици. По своята форма тя е договор. Правото да се иска делба на общата вещ е субективно, потестативно право. Тогава когато съсобствена вещ е неделима, доброволната делба е невъзможна и тя се замества със съдебна. Съдебната делба при нея само по волята на един и независимо от волята на другите съсобственици съсобствеността се прекратява посредством специално съдебно производство установено от чл.278 и следв. от ГПК. Съдебното производство може да приключи и със спогодба, като потвърден от съда договор м/у страните, с който чрез взаимни отстъпки се слага край на съсобствеността и на делото. Спогодбата не е съдебен акт.Следващото основание е прекратяване на съсобствеността, чрез отказ. Съсобственикът има право на разпореждане със своят дял, което може да се изрази и в отказ от правото на собственост по чл.100 от ЗС. Следващо основание е прекратяване, чрез прехвърляне на дела на друг съсобственик. Следващо основание е с погиване на вещта.