Смърт

Този живот може да се измени, но никога не може да бъде разрушен, макар че преминаването от един вид в друг е наречено смърт. Смъртта никога не прекъсва живота окон­чателно: или добавя нещо към него, или му отнема нещо. Тя води живота от един вид на съществувание в друг. Ако жи­вотът изчезва от нашите погледи, то с това не престава да съществува, а се превръща в друга форма и друго състояние.

Човек никога не може да бъде унищожен. Нищо в целия всемир не е било някога унищожено, нито пък ще бъде ня­кога разрушено, тъй като Творецът никога не е сътворил нещо, за да бъде то унищожено. Ако би желал да го разру­ши, Той не би го създал. Е, щом като нищо в творението не може да бъде разрушено, как тогава би могло човекът да бъде унищожен, след като е венецът на творението и образ и подобие на своя Творец? Може ли Бог сам да унищожи Собствения Свой образ, или може ли това да направи друга някоя твар? Никога. Но ако човек не се унищожава при смъртта, тогава се появява въпросът: къде и в какво състоя­ние се намира той след нея?

Ще се опитам да отговоря според моята собствена опит­ност от виденията. Разбира се, че не ми е възможно да опиша всичко, което съм гледал в духовния свят, тъй като говорът и образите са напълно недостъпни, за да изразят оная духов­на действителност.