Сметна палата

Тя осъществява контрол върху приходите и разходите, правени съобразно регулациите в ЕС, и финансовото управление на бюджета на Съюза.

Сметната палата се състои от по един представител на всяка страна- членка. Те се избират за 6 години с квалифицирано мно­зинство от Съвета след консултации с Европейския парламент и могат да бъдат преизбирани. Предвид факта, че представляват ин­тересите на Съюза, те трябва да бъдат напълно независими при из­пълнението на служебните им задължения и това трябва да е извън всякакво съмнение (чл. 247).

Членовете на Сметната палата си избират председател за 3 години, който може да бъде преизбиран.

Сметната палата контролира сметките на приходите и разхо­дите на Общността, тези на институциите, както и съответните фи­нансови инструменти. Когато се прецени за необходимо при направени допълнителни транзакции от Парламенти и Съвета, Пала­тата изисва публикуването им в официалния орган на ЕС.

На контрол подлежат всички приходи по линия на правната рамка на Съюза, както и средствата, получени от физически и юри­дически лица от бюджета на ЕС. Когато разходите се правят от национални институции, те трябва да представят при поискване всяка необходима документация.

Ежегодно Сметната палата подготвя годишен доклад, който се предава на съответните институции и се публикува, както и специални доклади за направени проверки по определени случаи.