Смесени фирми (джойнвенчърс)

Джойнвенчърса е традиционна форма на ефективно коопериране на условията на предприятията от различни страни с цел съвместно производство, научно-технически изследвания, проектиране и конструиране, маркетинг, информационна и др.дейност.
Основните характеристики са:
?    различна национална принадлежност на партьорите, които могат да бъдат и повече от двама;
?    различен правен статут;
?    смесената фирма се подчинява на законите на страната, на територията на която е регистрирана;
?    управлението на смесената фирма се осъществява съвместно от партньорите на основата на съотношението на капиталовото им участие;
?    съвместно участие в резултатите от дейността на смесената фирма, т.е.в печалбите и в загубите.
Предимства:
1.    достъп до суровини, материали, енергия, работна ръка и др.ресурси;
2.    имат универсален характер, главно в основните области на приложение;
3.    дългосрочна устойчивост на деловите връзки;
4.    осигуряване на директен достъп до чуждия пазар при по-висока степен на гъвкавост в сравнение с другите начини (лицензиране, франчайзинг).
Рискове:
1.    загуба на капитал върху пазарните позиции;
2.    слаби инвестиции.