Служба по трудова медицина

Службата по трудова медицина (СТМ) е основен елемент в СУБЗР. Тя организира своята дейност на основата на правилник за устройството и дейността й (чл.18 от Наредба № 14 на МЗ за СТМ). В случай, че СТМ е изградена към фирмата, този правилник е елемент на СУБЗР. СТМ има консултативна, обслужваща и разработваща дейност. Тя не изпълнява разпоредетилни и контролни функции. Това са предимно превантивни функции – да консултира и подпомага работодателя, КУТ и ГУТ при организирането, планирането и изпълнението на задълженията им по отношение на осигуряване и поддържане на ЗБУТ и укрепване на здравето и работоспособността на персонала във връзка с извършваната от него трудова дейност.
Всеки работодател е задължен да осигури трудовомедицинско обслужване на наетите от него работници и служители от СТМ – чл. 25 на ЗЗБУТ. Законовото задължение на работодателите е в съответствие с европейската стратегия за осигуряване на БЗР чрез прилагане на превантивни подходи. По своя превантивен характер, смисъл и съдържание на дейността това обслужване се различава съществено от досегашното обслужване на работещите по месторабота. Само големи фирми могат да създадат свои СТМ. За средните и малки фирми  се дава възможност на работодателя  да осигури с договор обслужването от външни или кооперирани служби по трудова медицина. В този смисъл могат да се въведат следните понятия:
Клиент на трудовомедицинското обслужване е ръководството на предприятието, което плаща за услугите, които ще бъдат предоставени от СТМ.
Потребители на услугите са работниците.
Ориентация към клиента означава, че СТМ търси и предлага най-добрите и най-професионалните решения за удовлетворяване потребностите на клиента. Означава също, че клиентът трябва да бъде добре информиран за проблемите и потребностите на фирмата от трудовомедицинско обслужване, а СТМ от своя страна да бъде добре информирана за проблемите и потребностите на клиента и да стане по-професионален и конкурентен доставчик на услуги с висока степен на ефективност. Като правило СТМ не може да се ангажира с професионални дейности, които са извън обхвата на нейната компетентност.
В контекста на добрата практика СТМ трябва да имат разработена в писмен вид програма и разбираемо описание на вида услуги, които се доставят.
За да бъде ефективна дейността на СТМ, е необходимо добро планиране както на времето за доставяне и изпълнение на услугите, така и на тяхното съдържание. Заедно с клиента СТМ изготвя план за услугите, които ще бъдат предоставени в съответната фирма. От съществена важност е представители на работещите да участват при съставянето на плана, който е обща собственост на СТМ и на клиента. Планът в писмена форма трябва да бъде интегрална част от фирмената система за управление на здравето, безопасността и околната среда. Планът съдържа списък на проблемите, върху които ще работи СТМ, интервенциите, с които ще се решават проблемите и конкретните дейности.
При разработването на плана на СТМ трябва да бъдат подредени по приоритети както непосредствените, така и отдалечените рискове за здравето и потребностите на работещите във фирмата. Това най-добре се постига в диалог между специалистите по трудова медицина, специалистите по безопасност и ръководството на фирмата. Това е процес, при който се отделя специално внимание на подходите и ценностите. Когато здравето на хората е под въпрос, показателят “разходи – ефективност” не може да бъде единствената база за определяне на приоритетите.
Планът на СТМ представя в писмен вид потребностите на конкретната фирма, целите, действията, сроковете и отговорните лица. Съществено е интегрирането на този план в общата стратегия на фирмата, показател за което е неговото оповестяване и обсъждане с персонала, утвърждаване от ръководството и осигуряването на адекватни ресурси за неговата реализация. Планът трябва да е реалистичен и изпълним, всяка година да бъде преглеждан и оценяван от вътрешен и външен одит, а също и когато настъпят промени в работната и околната среда, както и в работните контингенти.
При организирането на работата на СТМ във фирмата е важно да се утвърдят основните услуги. Ако някоя от дейностите не  е от компетентността на съответната СТМ, по-добре е да се потърси услуга на друга СТМ или на външни специалисти
Осъществяване на основните задачи на СТМ в рамките на СУБЗР се извършва чрез изпълнение на задачи в следните направления:
1.  Превенция и защита на здравето и безопасността
СТМ подпомагат работодателя чрез предоставяне на експертни съвети на ръководството, отделния работник , КУТ и ГУТ за извършване на превантивни дейности, насочени към:
постигане и поддържане на здравословна и безопасна работна среда;
постигане и поддържане на работоспособна и мотивирана работна сила;
превенция на свързаните с труда заболявания и злополуки;
поддържане и укрепване на работоспособността на работещите.
В това направление дейностите на СТМ обхващат:
Идентифициране и оценка на риска за здравето на работното място.
Изследване и наблюдение на факторите на работната среда и работните практики, които могат да имат неблагоприятен ефект върху здравето на работещите, както и качеството на санитарно-битовото обслужване.
Участие в анализите на трудовите злополуки и професионалните заболявания.
Участие в разработването на програми за подобряване на работния процес, а също и за проверка и оценяване на здравните аспекти на нововъведения (технологии, оборудване, материали и т.н.).
Съвети по планирането и организацията на работата, дизайна на работните места, избора и поддръжката на машините и съоръженията, суровините и материалите, които се използват при работа.
Съвети по въпросите на БЗР, хигиената, ергономията, индивидуалното и колективно защитно оборудване.
Оценка пригодността на персонала за съответната работа.
Утвърждаване на адаптацията на работата към работника.
Изследване и оценка за влиянието на условията на труда върху здравословното състояние на работещите и разработване на медико-профилактични мерки за намаляване и предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, за поддържане и подобряване на здравето и работоспособността на работещите.
Съдействие за доставяне на информация и участие в програми за обучение и здравно образование на персонала в областта на БЗР, хигиената и ергономията.
Участие в организацията  за оказване на първа помощ и спешно лечение.
Оказване на помощ за професионална рехабилитация на работещите.
Разработване и реализиране на специализирани програми за промоция на здравето  на работното място.
Съвети за ефективно и ефикасно използване на ресурсите чрез установяване на добра комуникация и връзки в предприятието и извън него между работодатели, специалисти по безопасност, синдикати, работници, инспекции по труда, осигурителни институти, общохпрактикуващи лекари и др.
Осигуряване на добро качество на трудовомедицинското обслужване най-вече с цел превенция на вредните въздействия при работа и предотвратяване на свързаните с труда заболявания.
2. Организация на труда – обхваща въпросите на дизайна и съдържанието на трудовите задачи, тяхното разпределение и управление. Определящите фактори на организацията на труда обхващат:
Целите и задачите на организацията по осигуряването на ЗБУТ.
Стратегиите – начините за изпълнение на политиката на фирмата по БЗР.
Структурата – помощ при структуриране на ръководството, разпределение на трудовите задачи и отговорности, вземането на решения и комуникациите по БЗР.
Методите – работните процедури и техниките, оборудването, правилата и инструкциите за работа, насоките за работа/ системата за управление на БЗР.
Хората – различните аспекти, свързани със здравето и качеството на живот на персонала и неговата удовлетвореност от работата (компетентност, умения и отговорности, социални взаимовръзки, социална подкрепа и социална сплотеност в организацията).
Тук задачите на СТМ са:
Съвети за предотвратяване на нарушения в здравето от неблагополучията в организацията на труда.
Да подпомага организацията за хуманизиране на работното място, т.е. да се отдава първостепенно значение на хората и на техния потенциал за творчество и разтеж чрез разглеждане и оценка на ред въпроси от значение за трудовата медицина като:
стойност на работата – оценка от ръководството и колектива, а и от самия работник, наличие на обратна връзка, критика, окуражаване и подкрепа;
физическо и умствено натоварване при работа, количество и обем работа, стрес при работата, режим на работа;
разумно работно натоварване и възможности за релаксиране извън работното време;
социални взаимодействия и връзки с колегите и ръководството, междуличностните отношения при работа, стил на ръководство, мотивация и т.н., както и предотвратяване на морално, физическо и сексуално насилие, дискриминация и конфликти;
експозиция на неблагоприятните фактори на работната среда и ергономичните условия на работното място;
възможности за контрол върху работата;
възможности за обучение и усъвършенстване на уменията и израстване в кариерата.