Сключване на сделките

На фондовите борси за кратко време и в рамките на сравнително ограничено пространство се осъществява значителен оборот с ценни книжа. Това обстоятелство може да се обясни със следните особености на борсовата търговия и на борсовите сделки:

А Основна задача на фондовата борса е да създаде условия единствено за сключване на сделки с ценни книжа.Сключените сделки се изпълняват » извън борсовата зала и

» извън работното време на борсата (борсовите сесии). А Ценните книжа – обект на сделките не се намират в борсовата зала. АДоговорите се сключват устно (обикновено чрез открито извикване ) или чрез знаци и жестове. Страните по сделките се договарят само за » вид,  количество и

» цена (курс) на ценните книжа. АДо участие в търговията на борсата се допуска ограничен кръг от лица (борсови посредници), отговарящи на строго определени изисквания:

» за членовете на борсата се изисква минимален капитал,

» брокерите трябва да заплатят такса,

» в някои случаи към брокерите има изисквания и за гражданство.

Ето защо, за да се сключи една сделка, трябва да се даде поръчка на брокерска фирма(в англо-саксонските страни) или на банка (в страните е универсална банкова система)