Сключване на сделките на борсата

Членовете на борсата са представени от барсови посредници. Когато определен търговец желае да закупи определено количество стоки, ЦК, валута, той натоварва инвестиционния посредник, който чрез борсовия си посредник сключва сделки на борсата. Продавачите/купувачите не участват лично. Търговецът – купувач/продавач – дава поръчка на борсовия посредник какво количество и на каква цена би желал да закупи/продаде. Борсовият посредник обявява поръчката на борсата и когато на борсата се появи друг борсов посредник, който е натоварен с насрещна поръчка, първият обявява, че купува/продава. С обявяването борсовата сделка се счита за сключена. Правните последици възникват направо за търговците, които са направили поръчките. Борсовите посредници само посредничат.
Борсовите посредници притежават т.нар. пасивна представителна власт. Те могат от името на търговеца, който им е направил поръчката, да приемат поръчката, която друг борсов посредник прави за свои клиент. Исковете за изпълнение/неизпълнение на борсовите сделки също се насочват пряко срещу търговците, които са поръчали, а не срещу борсовия посредник, който е сключил сделката.
Борсовите сделки се сключват на определено място – на борсата и винаги в определено време. Винаги се сключват от определени специално натоварени лица – от борсовите посредници. Тези сделки се сключват за стоки, ЦК или валути, приети за борсова търговия. За да бъдат приети за борсова търговия, те трябва да отговарят на определни изисквания. Борсовите сделки винаги се извършват по определен начин, ред, съгласно правилвика на борсата.