Система за управление на безопасността и здравето при работа

В началото на 2003 г. МТСП и МЗ представиха за ползване предложените от МОТ методически указания за системи за управление на БЗР (ILO-OSH 2001). Те нямат задължителен характер, а са по-скоро практически указания, които могат да послужат като модел за изграждане на фирмена СУБЗР с цел изпълнение на задълженията  по осигуряване на здраве и безопасност и за извличане на максимална полза от тях чрез включването им във фирмената политика. В основата им е заложено убеждението, че доброто управление на труда, основано на самонаблюдение, самооценка и подходящи мерки за подобряване, спомага във висока степен за намаляване на риска на работното място. Подобно управление може да бъде по-ефективно от простото спазване на отделните законови изисквания. Счита се, че ако СУБЗР е направена добре, това е равно на саморегулираща се система за управление, която гарантира развитие на фирмата по спирала.
Според Указанията и препоръките на МОТ всяко предприятие, независимо от своя размер и вид производствена дейност, трябва да създаде своя собствена система за управление на дейностите по здраве и безопасност. Особено важно е създаването на система за управление в малките предприятия. Тя трябва да бъде обект на контрол от страна на контролните органи  на държавата, както и обект за оказване на помощ и съдействие от страна на Службите по трудова медицина. Това означава осигуряване на обучение по системата за управление на дейностите по здраве и безопасност за всички специалисти, както във фирмата, така и за контролните органи и службите по безопасност и трудова медицина, които ще оказват съдействие на работодателите.
Управлението на БЗР във фирмата е специфична дейност и представлява съвкупност от всички общи функции на управлението, които определят политиката за БЗР, целите и отговорностите на отделните звена и длъжностните лица, както и тяхното осъществяване посредством:
планиране на безопасността и здравето при работа (БЗР);
оперативни дейности и методи за изпълнение на изискванията за БЗР –    осъществяване, поддържане и усъвършенстване на системата за защита;
всички системно осъществявани дейности за контрол и доказване, че се изпълняват изискванията за БЗР (контрол, одит, прегледи и др.)
дейностите във фирмата за по-нататъшно повишаване на резултатността (нивото на БЗР) и ефикасността (съотношението “цена-полза”) на дейностите и средствата (елементите на системата за защита), необходими за реализиране на политиката за БЗР.
Спазването на изискванията за БЗР в съответствие със законите и разпоредбите на страната са задължение и отговорност на работодателя. Той трябвя да има водеща роля при осъществяване на дейностите по БЗР в организацията и да направи необходимото за създаване на СУБЗР. Съгласно методичните указания СУБЗР се осъществява посредством и в рамките на системата за управление, като се дефинира като функционално обособена част (подсистема) на общата управленска система на фирмата. Тя представлява съвкупност от елементи – организационна структура, отговорности, методи, процедури, процеси и необходими ресурси, които си взаимодействат по организиран начин, с цел разработване, прилагане и осъществяване на политика на фирмата по БЗР. Главните сектори и техните основни елементи в системата за управление на дейностите по здраве и безопасност във фирмата са показани фиг. 2*, а именно: политика, организация, планиране и изпълнение, оценка и дейности за подобряване.

Политиката на фирмата се основава на принципите на националната политика по здраве и безопасност и задължително осигурява участието на работещите. Тя е базата за системата на управление и определя посоките, които организацията /фирмата, предприятието/ трябва да следва.
Организацията във фирмата съдържа елементите за отговорност и отчетност, компетентност и обучение, документация и комуникация. Тя осигурява конкретното участие на мениджмънта и неговите отговорности за изпълнение на политиката по здраве и безопасност.
Планирането и внедряването съдържа елементите първоначален преглед, планиране на системата за управление и нейното внедряване, поставянето на конкретни цели и предприемане на дейности за превенция на рисковете, произтичащи от конкретни опасности. Чрез първоначалния преглед се установява състоянието на дейностите по здраве и безопасност спряма изискванията на нормативната база, което е отправна точка за политиката на фирмата по здраве и безопасност.
Оценката съдържа елементи на мониториране изпълнението на дейностите и показатели от измерванията на параметрите на работната среда,  травматизма, професионалната заболяемост, общата заболяемост, одит и преглед на извършеното от мениджмънта. Оценката, извършена в резултат на периодичен одит, показва как действа системата, какви са слабостите и къде са нужни подобрения.
Действията за подобряване включват превантивните и коригиращите действия в резултат на проведените оценка и одит, при спазване на принципа на постоянното подобряване. Подчертана е потребността от непрекъснато подобряване на изпълнението на дейностите по здраве и безопасност чрез постоянно усилване на политиката, начините и средствата за превенция и контрол върху свързаните с труда увреждания и заболявания и производствения травматизъм.
Осигуряването на БЗР е съвкупност от управленски и оперативни дейности във фирмата. С разглеждането на фирмата като система, състояща се от субект и обект на управление, тези дейности могат да се представят чрез обобщен модел показан на фиг. 3. Управленските дейности са тези използвани от субекта на управление, а оперативните обхващат прякото въздействие върху обекта на управление.

Въвеждането на фирмена политика по БЗР и съответна система за управление    ще създаде необходимите условия за получаване на сигурност, че дейността на фирмата съответства на държавната политика и изискванията за БЗР съгласно ЗЗБУТ и подзаконовите нормативни актове.