Селекция на портфейл от облигации

Селекция на портфейл от облигации – селекцията е може би най-важната част от инвестиционната програма на всеки инвеститор решил да инвестира в портфейл от облигации. От селекцията зависи качеството на бъдещия портфейл. За да може да направи портфейл инвеститора трябва да има информация за наличните на пазара облигации, а тя се изготвя чрез портфейлен анализ, който включва:
– определяне доходността от съкровищните бонове
– определяне доходността от купонните облигации
– разполагане на боновете и облигациите на времевата линия на доходите
– определяне на дюрацията на облигациите
– подреждане на облигациите по величината на дюрацията им
– подбор на облигации