Селекция на пакет от акции

Селекция на пакет от акции – това може би е най-важната част от инвестиционната програма на всеки инвеститор решил да инвестира в портфейл. Тук се определят основните изисквания към акциите в тяхната взаимообвързаност и онези акции, чиито характеристики в съчетание с характеристиките на другите акции осигуряват по-добра възвращаемост или рискованост на общата съвкупност, в следствие на което се включват в пакета. Тук се взема в предвид акциите в техния принос към общата съвкупност, а не индивидуалните показатели на акциите, макар че и те са от съществено значение. Общата съвкупност наричаме „пакет“, защото тя все още не се е превърнала в портфейл. Ако качеставата на пакета не удовлетворяват инвеститора, той прави нов пакет до постигане на желаните характеристики.
Моделът служещ за основа на селекцията на пакета от акции е възловия момент при изграждането на портфейла и от неговата същност се определя надежността на инвестиционния портфейл въобще. Затова при селекцията на пакета от акции се използват сложни математически модели, основани на различни зависимости.