Сексът в новата епоха

сексПророчествата винаги крият в себе си опасности, докато прогнозирането, което проектира в бъдещето основните сегашни тенденции, често е съвсем изпълнимо.

През следващите две столетия старото влияние, под което сме живели досега, постепенно ще отмре и пред нас ще се появят нови възможности. Казват ни, че бъдещата епоха на Водолея ще се характеризира с три главни особености, обусловени от влиянието на трите планети, които управляват трите десетдневки (декади) на този знак. Отначало (през първата третина) ще се сблъскаме с активността на Сатурн, който открива нови пътища и възможности пред всички онези, които ще могат да се възползват от случая. Така пред нас се очертава период на дисциплина и цикъл за правене на избор, и след като прояви способността си за разграничаване, човечеството ще встъпи в своите рождени права. Сега това влияние се чувства доста силно.

Впоследствие, през втората десетдневка (третина), под влияние на Меркурий върху нас ще се излее светлина и ще настъпи умствено и духовно озарение, съпроводени с по-правилно тълкуване на учението, давано ни от Ложата на Пратениците. Влиянието на първата третина ще даде възможност на много хора да направят онези избори и усилия, които ще им позволят да издигнат нисшите енергии към висшите си центрове и да преместят фокуса на своето внимание над диафрагмата. Влиянието на втората третина ще даде възможност на онези, които са се подготвили по описания начин, да съединят своята личност и душа и тогава (както вече посочих) светлината ще засияе и в тях ще се роди Христос.

По време на последната третина човечеството ще стане свидетел на утвърждаващия се закон на Братството, когато Венера ще контролира чрез разумна любов; тогава важната съставна част ще бъде не индивидът, а групата, като растящото сътрудничество и липсата на егоизъм ще отстранят обособеността и конкуренцията.

Тези велики изменения (като в никоя друга област на живота) ще се отразят най-вече в отношението на човека към секса и ще променят брачните взаимоотношения. Новият поглед върху тях ще възниква постепенно, успоредно с развитието на науката психология. Когато човекът осъзнае своята троична природа, когато се научи по-вярно да разбира природата на съзнанието и дълбините на своя подсъзнателен живот, тогава постепенно и автоматично ще се осъществи и промяната в отношението на мъжете към жените и в отношението на самите жени към собствената им съдба. Тази толкова необходима промяна няма да дойде в резултат от законодателни мерки или чрез решенията на представителните органи, които искат да се справят с текущите трудности; тези промени ще дойдат бавно, като следствие от разумния интерес на следващите три поколения. Младите хора, които сега влизат във въплъщение, както и онези, които ще се появят в следващите сто години, ще докажат своята готовност да се справят с проблема на секса, защото те ще могат да го видят по-ясно в сравнение със старото поколение и ще мислят в по-широки мащаби, отколкото е прието сега. Те ще са по-склонни да мислят за себе си като за част от групата, ще са по-малко егоистични и индивидуалистични; ще се интересуват повече от новите идеи, отколкото от старите теологии, ще са по-свободни от предразсъдъци и ще проявяват по-малка нетърпимост, отколкото повечето добронамерени наши съвременници. Психологията едва днес заема полагащото й се място и едва сега хората започват да разбират нейното значение; след сто години обаче тя ще стане основна наука, а новите образователни системи, базиращи се на научната психология, напълно ще изместят съвременните методи. Вниманието в бъдеще ще е насочено преди всичко към определяне целта и смисъла на човешкия живот. Това ще се постига чрез откриването на неговия лъч, чрез анализ на цялостната му подготвеност (тук професионалната психология прави първите си плахи крачки), чрез изучаването на неговия хороскоп, чрез обучаването му на контрол върху мислите, а също така и чрез трениране на неговата памет за приемане и предаване на информация. Процесите, благодарение на които той ще успее да интегрира своята личност, както п да възвиси и пречисти своите жизнени качества, ще получат голямо внимание и всичко ще бъде насочено към това, човекът да мисли за благото на групата, като се старае да й бъде полезен. Това е много важен фактор. Синтезът, физическата чистота, децентрализацията и общественото благо ще бъдат ключовите понятия на това учение. Ще се възпитава емоционален контрол и правилно мислене, а заедно с тях автоматично ще се появи и познанието за духовните реалности — така животът ще се окаже подчинен на обществените цели. Отношенията на човека с другите хора ще се подчиняват на разума, неговото отношение към противоположния пол ще е продиктувано не само от любовта и желанието, а и от обективната интелектуална оценка за значението на брака. Казаното се отнася за хората от умното добронамерено мнозинство, чието равнище в следващите десетилетия ще се повишава, така че те ще въплътят мечтите и идеалите на най-смелите съвременни мислители и пророци. Немислещи, мързеливи и глупави индивиди ще се срещат и в бъдеще, но еволюцията неумолимо върви напред и тя ще наложи своя ред.

Аз не мога да кажа какви точно ще бъдат законите, които ще контролират хората по отношение на такъв труден въпрос като секса; нямам за цел и да предсказвам какви ще са брачните закони, които ще видим в бъдеще, нито как законодателството в различните страни ще решава този проблем. Сега не искам да гадая по тази тема.

Аз обаче мога да очертая пред вас основните предпоставки, въз основа на които ще се развива мисълта на бъдещето по отношение на секса и брака. Те са три на брой; когато бъдат разбрани и усвоени, когато станат част от мисленето на дадения период, формирайки основата на общопризнатите понятия и стандарти, тогава такива детайли като „как“, „къде“ и „кога“ ще се определят от само себе си.

1. Взаимоотношенията между половете и техният подход към брачните отношения ще се възприема като част от обществения живот и като нещо, което служи на общото благо; това няма да е резултат от брачното законодателство, а следствие от възпитанието в обществени отношения, в служене на закона на любовта, разбирана практически, а не сантиментално. Мъжете и жените ще осъзнаят себе си като частици от жив организъм като тяхната дейност и възгледи ще се проникнат от това разбиране. За разлика от днешната практика, на това ще се гледа като на природен факт, като на резултат от предишните еволюционни цикли, а не като на отвлечена теория и надежда за бъдещето. Вниманието ще бъде насочено към нуждите на групата и към онова, което ще бъде необходимо за поддържане ефективността на всеки член от групата. Хората все повече ще заживяват в света на мисълта и познанието и все по-малко в този на безконтролните желания и животинските инстинкти; любовта на мъжете към жените и на жените към мъжете ще бъде по-истинно проявена отколкото е сега, защото няма да бъде чисто емоционална, а ще започне да се опира и на интелекта.

Когато съзидателният порив се разгърне нагоре — от сакралния към гърления център—човекът ще живее по-малко активно във физическите си сексуални подбуди и повече в творческата си изява. Физическата страна на неговия живот ще върви по нормалния път на развитие, но хората ще трябва да разберат, че начинът, по който досега са удовлетворявали своите сексуални потребности, е ненормален и безразборен и че сега вървим към установяването на една мъдра норма. Стремежът към лично удоволствие и задоволяването на животинските потребности (което е правилно, когато се регулира на инстинктивно равнище, но е разрушително вредно, ако е мотивирано само от насладата), ще отстъпи пред общото решение на двете действащи страни. Това решение ще отговаря на естествените потребности по един правилен, подходящ и регулиран начин. Днес едната или другата страна обикновено живеят или в неправилно въздържане, или в непристойна разпуснатост.

2. Второто правило е тясно свързано с еволюционната точка и за неговото правилно реализиране е необходимо истинско интегриране на личността. Това правило може да се изрази по следния начин: истинският брак и правилните сексуални отношения трябва да включват съюза на всичките три аспекта от човешката природа; единството трябва да съществува едновременно и в трите равнища на съзнанието—физическо, емоционално и ментално. За да имат истински щастлив брак, мъжът и жената трябва да си съответстват и в трите сфери на своята природа, така че брачният съюз да ги обхваща едновременно. Колко рядко се случва това и колко трудно се намират такива съюзи! Едва ли е необходимо да доказвам подробно това твърдение, доколкото истината с прекалено очевидна и е изказвана твърде често. В недалечното бъдеще обаче ние ще видим бракове, основани върху еволюционната точка на интегрираната личност; тогава в свещен брачен съюз ще се съединяват само онези, които са достигнали еднаква степен в преобразуването на енергиите от нисшите центрове към висшите; ако единият от двамата партньори води живот на пречистена, фокусирана над диафрагмата личност, а другият живее като разумно животно, доминирано от енергиите под диафрагмата, техният евентуален брак ще се смята за нежелателен и неправилен. И накрая, отделни хора ще могат да избират своите партньори сред тези, в които Христос се е родил отново и които са израз па Христовия живот. Това време, с редки изключения, още не е дошло.

3. Третият ръководен принцип ще бъде желанието да се осигурят хубави, красиви и здрави тела за навлизащите Егота. Днес това не е възможно поради нерегулираната кърти система на съвместния живот. Повечето раждащи се днес деца са се появили или случайно, или са нежелани. Някои, разбира се, са желани, но дори и в тези случаи те се появяват, за да поемат и продължат наследството, собствеността, старинното име и за да удовлетворят неосъществените родителски амбиции. Все пак, денят на планираните и желани раждания неотклонно се приближава и когато той настъпи, ще стане възможно по-бързото инкарниране на ученици и посветени. Всяко задоволяване на сексуалната потребност ще бъде предшествано от необходимата подготовка и душите ще бъдат привличани към своите родители от силата на тяхното желание, от чистотата на помислите им и от мощта на извършената от тях подготвителна работа.

Когато тези три мотива бъдат внимателно проучени, когато мъжете и жените започнат да изграждат своите сексуални отношения въз основа 11а отговорността пред обществото, формирайки единство и на трите плана едновременно, за да предоставят необходимите възможности за влизащите души, тогава ще видим осъществен духовният аспект на брака. Ще станем свидетели на ера, когато добрата воля ще стане основна характеристика, а егоистичните интереси и животинските инстинкти ще минат на заден план.