СЕВ проведе 197-то си редовно заседание

На своето 197-то редовно заседание Съветът по европейските въпроси (СЕВ) одобри разпределението на отговорностите по прилагането, респ. въвеждането, на публикуваните в Официалния вестник на ЕС през предходния месец регламенти и  директиви. С цел още повече да се намали броят на процедурите за нарушения, инициирани от Европейската комисия срещу България, както и България да запази водещото си място по навременно въвеждане на директивите, започва ежеседмично обсъждане на закъснелите мерки за въвеждане на директивите, а по отношение на регламентите, за които са необходими национални мерки за прилагане, ще се очаква докладване от отговорните ведомства относно средствата и срока за тяхното приемане.

СЕВ одобри и Отчет за изпълнението на мерките, заложени в Националната програма за реформи (НПР) на Република България (2008-2010 г.) и Плана за действие по НПР за периода ноември 2009 – февруари 2010 г. Отчетът е изготвен от Министерството на финансите и е съгласуван в рамките на РГ № 31 „Лисабонска стратегия”. След приемането на отчета от СЕВ същият ще бъде внесен за разглеждане на заседание на Министерски съвет от министъра на финансите.

СЕВ одобри три рамкови позиции – една от компетентност на Министерство на външните работи във връзка с предложение за сключването на Споразумение между Република Хърватия и Европейския съюз за участието на Република Хърватия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманите и две от компетентност на Агенция „Митници” – относно позицията на Съюза в Съвместния комитет за митническо сътрудничество ЕС-Япония във връзка с взаимното признаване на програмите за одобрени икономически оператори в Европейския съюз и Япония и относно проект на протокол по Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната Здравна Организация.