СЕВ одобри позициите на България за две заседания на Съвети на ЕС и разгледа основните изводи за България в публикувания на 1 март 2010 г. Статистически доклад

Съветът по европейските въпроси одобри на днешното си заседание позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика, което ще се проведе на 11 и 12 март 2010 г. в Брюксел, Белгия. Очаква се министрите да приемат общ подход по предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно транспортируемото оборудване под налягане. С него се уреждат въпроси, отнасящи се до задълженията на участниците в транспортния процес по отношение ползваните съоръжения под налягане и се определят задълженията на лицата, които притежават, пускат на пазара или предоставят на пазара такива съоръжения. В дневния ред на предстоящия Съвет ще бъде одобрен доклад относно таксите за сигурността на въздухоплаването, както и ще бъде разгледано Предложение за Регламент на ЕС относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване.

Членовете на СЕВ обсъдиха и приеха днес и позицията на страната ни за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, което ще се проведе на 16 март 2010 г. в Брюксел, Белгия. Министрите ще разгледат някои основни мерки, свързани с подготовката на Европейския съвет 25 – 26 март 2010 г. и по–конкретно Стратегията Европа 2020, Стратегиите за изход от кризата и финансиране на борбата срещу климатичните промени, по които България принципно подкрепя проектите на заключения.

На заседанието на СЕВ бяха представени основните изводи за България в публикувания на 1 март 2010 г. Статистически доклад на Европейската комисия за въвеждането и прилагането на Директивите в областта на вътрешния пазар от страна на държавите-членки към м. ноември 2009 г.

Към ноември 2009 г. България продължава да изпълнява заложената от ЕС цел за по-малко от 1% невъведени в националното законодателство Директиви. Със своите 0.3% дефицит тя е значително под средното за ЕС ниво от 0.7%. България е на второ място от всички държави-членки по най-малък брой невъведени директиви (4), като първото място се споделя от Литва и Малта (по 3 невъведени директиви).

България, заедно с Кипър, е на първо място по най-малко закъснение при въвеждането на Директивите в националното законодателство. Докато средното закъснение за ЕС е девет месеца, за България то е едва три месеца.

Във връзка с процедурите за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС, свързани с лошо прилагане на правото на Общността, Европейската комисия е изчислила средното време, необходимо за разрешаване на случаите от държавите-членки. България е на първо място по този показател, като средното време за отстраняване на нарушението и закриване на процедурата за страната ни е 9 месеца. За сравнение, за „старите” държави-членки този период е средно 28 месеца, а за „новите” – 16 месеца.

За да продължи да изпълнява целта за максимум 1% дефицит при изготвянето на следващия доклад, до 10 май 2010 г. България трябва да въведе в законодателството си общо 16 Директиви.