СЕВ обсъди българската позиция за заседанието на Европейския съвет

Съветът по европейските въпроси (СЕВ) обсъди на днешното си заседание позицията на България за Европейския съвет на 25 и 26 март. Основна тема, която ще дискутират в Брюксел държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС, е Стратегията „ЕС 2020”. Основните цели в нея са постигане на 75% заетост на населението на възраст между 20 и 64 г., инвестиции в научноизследователска и развойна дейност в рамките на 3% от БВП, постигане на целите „20/20/20” по пакета климат-енергетика, свеждане дела на напусналите рано училище под 10% и увеличаване до над 40% на висшистите и намаляване с 20 млн. на хората, за които има риск да изпаднат в бедност.

България принципно подкрепя стратегията за развитие на ЕС до 2020 г. и нейните основни приоритетни направления, като подчертава значението на териториалната кохезия за ограничаване на различията в доходите в рамките на ЕС. Считаме, че е необходимо документът да има по-оперативен характер, като е нужно да се поставят адекватни средносрочни цели. Оценката на резултатите от изпълнението им ще може да служи за разработване и прилагане на подходящи корективни мерки. Според българската позиция всяка държава-членка трябва да определи свои национално специфични цели на базата на водещите цели на ЕС, което ще й позволи да постигне напредък.

На заседанието бяха приети също така позицията за Съвет на ЕС по земеделие и рибарство, който ще се проведе на 29.03.2010 г., както и позиция на България за предстоящата неформална среща по равенство на половете.

Секретарят на СЕВ представи доклад за създаване на ad hoc работна група към Съвета по европейските въпроси, която следва да включва представители на всички ведомства, компетентни в областта на космическата политика и да спомогне за изграждането на действащ механизъм, позволяващ навременно и качествено изготвяне на българските позиции в тази сфера.