Сдружения с нестопанска цел. Фондации

Сдруженията с нестопанска цел са доброволни обединения на ФЛ и или ЮЛ, които преследват нестопански идеални цели и притежават гражданска правосубектност. Те са ЮЛ с членствен състав. С повелителни правни норми се установява забрана за създаване на такива сдружения, които преследват цели накърняващи общонационалните интереси или интересите на отделни правни субекти. Автономията на правниет субекти се проявява при определяне на конкретните цели, които обединението си поставя като се съобразява с установените забрани и при установяването на правилата за вътрешните отношения в сдружението с устава. В уставите могат да се вкл. правила, които се отклоняват от диспозитивните правни норми и не противоречат на повелителните предписания и на добрите нрави.
Корпоративно устроените ЮЛ с нестопанска цел възникват по норманивно контролната система, освен когато е изрично предвидено изискване за разрешение от държавен орган.
За образуването им е необходимо ФЛ и или ЮЛ да изявят воля за създаване на конкретно сдружение, да одобрят устава и да определят кои ФЛ ще бъдат вкл. в органите му. Специалните правни норми и уставът на конкретното сдружение могат да поставят изисквания относно броя или качествата на членовете. В устава на сдружението могат да се предвидят изисквания членовете да имат определен образувателен ценз, научни звания, професионална квалификация и др.
В устава на сдружението се определя наименованието му. В него още следва да бъдат определени седалището, целите и задачите. Редът за определяне на членовете и за прекратяване на членството. Правата и задълженията на членовете, редът за определяне на имуществените задължения, органите и взаимоотношенията м/у тях, източниците на финансиране, начинът на представляване, срок за съществуване и условията и редът за прекратяване. Могат да се вкл. и редица др. разпоредби.
Молба за регистриране на сдружението се подава от управителния съвет или негови членове, като се представят решението за основаването, уставът и доказателства, че са изпълнени вс. изисквания, които законът поставя. Препис от молбата и приложенията към нея трябва да се изпрати на прокурора, който в едномесечен срок може да направи възражение по законосъобразността на учредяването. Молбата за регистрация се подава и разглежда от ОС в района на който е седалището на бъдещото сдружение с нестопанска цел. Изключение се прави за политическите партии, за който регистрационото производство е пред СГС и те се вписват в специален регистър при този съд. Решението с което се отхвърля молбата за регистрация подлежи на обжалване пред апелативния съд. Сдружението придобива качеството на ЮЛ с вписването му в регистъра, освен ако в специални правни норми не е предвидено друго. Всички промени във вписаните обстоятелства и в устава също подлежат на регистрация.
Сдружението може да бъде преобразувано с Р. на органа си, който според устава му е компетентен, като промяната също подлежи на регистрация.
Членството в сдружението възниква или с участие в учредяването му или с последващо приемане въз основа молба на желаещия, които трябва да отговаря на изискванията за членуване и Р. на органа, който е компетентен да реши това според Устава на ЮЛ. Членственото правоотношение е комплексно и конкретното му съдържание се определя подробно в устава. Членството е доброволно и може да се прекрати, когато участникът пожелае. То е лично, поради което след смъртта на члена се прекратява и не може да се наследи.
Имуществото на сдруженията се формира от имуществените вноски на техните членове, от дарения и завещания в тяхна полза, от субсидии от държавния бюджет, когато това е предвидено в закона. Сдруженията могат да извършват издателска дейност, както и стопанска дейност във връзка с техните уставни цели и за подпомагане на издръжката си.
Органите на сдружението са ОС, УС, като в устава могат да бъдат предвидени и др. органи. ОС е върховен орган на сдружението и се състой от всички членове освен ако в устава не е предвидено друго. УС е органът който действа когато ОС не заседава, той е представителен орган на ЮЛ.
Прекратяване на сдружението, като ЮЛ може да настъпи въз основа на устава, ако то е учредено под срок или е предвидено, че с постигане на целите се прекратяв. ОС може в всеки един момент освен ако не е предвидено др. в Устава да вземе Р. за прекратяване на сдружението. Прекратяването се вписва във фирмения регистър служебно, ако е постановено от съда и по съобщение на УС в останалите случаи. След прекратяването му имуществото на сдружението се предава на държавата и тя отговаря за задълженията му до неговия размер.
Фондациите са ЮЛ  с нестопанска дейност с идеални цели, които нямат членствен състав. Фондацията се образува доброволно от гражданско правни субекти, които не са нейни членове. Те предоставят имуществени средства за дейността й, определят целите към които тя трябва да бъде насочена и органите който ще я осъществяват. Фондацията се учредява с акт за дарение или със завещание, в който се посочват целта и имуществото й. При дарението самия акт за дарение е предпоставка за учредяването на фондацията с предоставянето на имуществото. Особеност при завещанието е, че предоставянето на средствата и учредяването на фондацията може да стане само след смъртта на завещателя.
В УА-е трябва да се изрази воля от лицата които се разпореждат с свое имущество за създаване на фондация да се посочи целта и конкретно да се индивидуализират  имуществените права предмет на разпоредителното действие. Това е минимално необходимото съдържание на УА за да може той да доведе до възникването на новия правен субект.
На практика има и др. начин за формиране имуществото на бъдещата фондация, който не е уреден в закона. Възможно е едно или повече лица да поемат инициатива за събиране на средства с цел създаване на фондация с определена нестопанска цел.
Учредители на фондация могат да бъдат, както ФЛ, така и ЮЛ, а също и държавата, която ще действа в този случаи като собственик, а не като носител на власт.
Фондациите се създават по разрешителната система.
Фактическия състав за учредяване на фондацията вкл. и съдебното производство за регистрация пред ОС, където ще бъде седалището й. Молбата за регистрация се подава от дарителя, наследниците на завещателя или от изпълнителя на завещанието. При регистрацията на фондацията във фирмения регистър се вписват наименованието й, седалището, целите, имуществото, органите и лицата които я представляват. Ако някои от тези дани липсват в УА с изключение на целите и имуществото те се определят от Министъра към отрасъла на който се отнася дейността на фондацията, който следва да упражнява и надзор в/у дейността й.
Фондацията възниква, като ЮЛ от вписването й във фирмения регистър.
Основната дейност на Фондацията е нестопанска, тя може да преследва благотворителни, екологични, образувателни, научни, религиозни, спортни и др. цели. Фондацията не може да извършва търговия, като основна своя дейност с цел да увеличава своето имущество. Надзор в/у дейността на фондацията се упражнява от административен орган – министърът с отрасъла на които е свързана дейността на фондацията. Относно органа, който упражнява надзора е възможно това да бъде и или един специализиран държавен орган евентуално с обществено участие или съдебен орган.
Фондацията може да се прекрати на основания, които са предвидени в УА: срок за съществуването им, постигане на целите, неосъществимост на целта и др. Органът на фондацията не може да я прекрати освен ако това е предвидено в УА. Фондацията се прекратява с Р. на РС, когато целта й е станала непостижима или противоречи на законите и общественият ред. Прекратяването й се вписва във фирмения регистър служебно, ако е постановено от съда и по съобщение на УС в останалите случаи. След прекратяването му имуществото на фондацията се предава на държавата, която е нейн универсален правоприемник и тя отговаря за задълженията му до неговия размер.