Сделки с търговско предприятие

Сделки с търговско предприятие – в ТЗ е изрично уредено прехвърлянето на предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. То се извършва чрез сделка в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Задължение на отчуждителя е да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне /чл. 15, ал. 1/. Когато се прехвърля цялото предприятие на търговското дружество, за прехвърлянето е необходимо решение, взето с мнозинство, което законът изисква за вземане на решение за преобразуване на съответния вид търговско дружество. За прехвърлянето на цялото предприятие на събирателно или на командитно дружество е необходимо съгласието на всички съдружници, дадено в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Решението за прехвърлянето на цялото предприятие на ООД се взема от общото събрание на съдружниците с мнозинство ѕ от капитала. Решението за прехвърлянето на цялото предприятие на АД се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство ѕ от представените акции с право на глас. Ако ООД или АД е еднолично, решението за прехвърляне на цялото му предприятие се взема от едноличния собственик на неговия капитал. Изисква се решението да бъде в писмена форма и да съдържа елементите, които са задължителни за решението на общото събрание на съответния вид търговско дружество. Прехвърлянето на предприятие подлежи на вписване в търговския регистър по партидата на отчуждителя и на правоприемника. Когато седалищата на отчуждителя и на правоприемника са в района на различни съдилища, прехвърлянето се вписва от съда, където е регистрацията на отчуждителя. Съдът по регистрацията на правоприемника вписва прехвърлянето въз основа на решението на съда по регистрацията на отчуждителя. Вписването се извършва служебно. Допустимо е то да бъде осъществено, и когато решението на съда по регистрацията на отчуждителя е представено от лице, оправомощено да заяви вписването от съда по регистрацията по правоприемника. Такова лице е например ЕТ или управителят на ООД. Споменатите вписвания се обнародват в ДВ от съда по седалището на отчуждителя и от съда по седалището на правоприемника. Без значение е обстоятелството, че вписването на търговеца в търговския регистър, какъвто е случаят с ЕТ, не е подлежало на такова обнародване. Писмената форма с нотариална заверка на подписите е достатъчна, дори когато в състава на предприятието се прехвърля недвижим имот. Допуснато е изключение от общото правило на  чл. 18 от ЗЗД, според което договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт. Но когато се прехвърля чрез сделка между живи недвижим имот или вещно право върху такъв имот в състава на търговско предприятие, не са достатъчни вписването в търговския регистър по партидата на отчуждителя и на приобритателя и обнародването в ДВ. Изисква се още вписване на договора за прехвърлянето на предприятието в службата по вписванията при РС /чл. 16, ал. 4 от ТЗ/. Компетентен за вписването е РС не по седалището на предприятието,а по местонахождението на недвижимия имот. Особеност представлява отговорността за задълженията на предприятието при прехвърлянето му. Отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Това може да бъде изменено по споразумение с кредиторите, които следва да бъдат уведомени за прехвърлянето на предприятието. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждиля на предприятието /чл. 15, ал. 3 от ТЗ/.  Предприятието може да премине от едно лице към друго, освен чрез отчуждителна сделка, и по наследство.
Законът създава обезпечение за кредиторите на преминалото върху друго лице търговско предприятие. Задължение на правоприемника е да управлява отделно преминалото върху него търговска предприятие в срок 6 месеца. Срокът тече отделно за кредиторите на отчуждителя от датата на обнародване на прехвърлянето от съда по седалището на отчуждителя, а за кредиторите на правоприемника – от датата на обнародване на прехвърлянето от съда по седалището на правоприемника. В срока всеки кредитор на отчуждителя или на правоприемника, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди дата на съответното вписване на прехвърлянето, може да поиска удовлетворение, кредиторът  се ползва с право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник. Членовете на управителния орган на правоприемника отговарят солидарно пред кредиторите за отделното управление /чл. 16а ал. 3 от ТЗ/. Допустимо е предприятието да съставлява предмет на договор за лизинг. ТЗ предвижда правила на неговата глава ХХІІІ, посветена на договора за лизинг, да се прилагат съответно за лизинг на предприятие /чл. 347, ал. 1/.