Сделки с акции

Сделки с акции – характерно за акциите е тяхното лесно прехвърляне. Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро. Изисква се то да бъде вписано в книгата на акционерите. Допустимо е в устава да бъдат предвидени и други условия за прехвърляне на поименни акции /чл. 185, ал. 1 и 2/. Допустимо е акцията да бъде заложена. Акциите на приносител се залагат с предаването им. Поименни акции се залагат с джиро с уговорка “за гаранция”, “за залог” или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството с вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложени акции се упражнява от акционера. Разпоредбата в тази и част е диспозитивна. В закона е прогласена солидарна отговорност на прехвърлителя на поименни акции с приобретателя им. Достатъчно е те да не са изплатени или от тях да произтичат други задължения към дружеството. Но отговорността на прехвърлителя не е неограничена по време. Тя се погасява с изтичането на 2 г. от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите /чл. 186/. Прехвърлянето на безналична акция се извършва с цесия. Поименното удостоверение, с което се установява безналичната акция, е непрехвърлимо. Когато се прехвърля безналична акция, на приобретателя се издава ново удостоверение. Ако се прехвърлят само част от акциите, на прехвърлителя се издава ново удостоверение за останалата част на акциите. Разпореждането с безналична акция има сила само след вписването в книгата за безналичните акции.