Сделки на пазара на гише

Сделки с ценни книжа се сключват и извън фондовите борси*. Извънборсовият пазар възниква в началото на 70-те години. На него не съществува изискването за обособяване на специално място, на което да се сключват сделките с ценни книжа. Търговията не се съсредоточава в определена сграда, помещение и не протича в точно определено време.

Една от страните по сделка на пазара на „гише“ е дилър.

Чрез непосредствен контакт

Сделки на пазара на „гише“, при които дилърът контактува непросредствено със своя контрагент, осъществяват банките. Те продават на своите гишета ценни книжа по фиксирана цена.

Посочените сделки заемат незначителна част от пазара.

Чрез телефонна връзка

Основната част от търговията се осъществява от мрежа от дилъри, които контактуват помежду си по телефона. Те винаги имат готовност да закупят или да продадат ценни книжа по дадена цена. Възникването на пазара има специфика по страни. Така например, във Великобритания начален тласък на пазара на „гише“ с акции дава един дилър – фирмата Гренвил.

Причините за разрастването на пазара на акции пред 80-те години се свързват със следните характеристики: А По това време не е имало друг по-изгоден източник на капитал за разширяване дейността на дребните фирми. Дилърите са започнали масирани продажби на акции, тъй като инвеститорите не са се опасявали от високи рискове. А В началото пазарът е бил ниско лик-виден, тъй като броят на участниците е бил малък, а и не е имало маркет-мейкъри, които да предлагат твърди котировки. С определен   вид  ценни   книжа   е  търгувал   само  елин   дилър,  това   е   изостряло проблемите на пазара. А Рисковете от фалит на фирми са били големи. АКурсовете на ценните книжа са се колебаели доста силно. АДейността на дилърите не е била регулирана, поради което те са препоръчвали покупката на тези о г акциите, от които са разполагали с неголеми количества и са искали ла се освободят. А В повечето случаи информацията за фирмите, чиито акции са се продавали, е била недостатъчна. А За разлика от Международната фондова борса в Лондон на пазара на „гише“ не е имало компенсационен фонд, който да се използва в случай на фалит на дилърска фирма.