Свобода, сигурност и правосъдие

·1    Отварянето на вътрешните граници между държавите-членки на ЕС даде на обикновените хора наистина реални предимства, като им позволи да пътуват свободно, без да преминават гранични проверки.
·2    Тази свобода на придвижване обаче трябва да върви ръка за ръка със засиления контрол по външните граници на ЕС, така че борбата с трафика на хора и наркотици, с организираната престъпност, нелегалната имиграция и тероризма да бъде ефективна.
·3    Държавите от Европейския съюз си сътрудничат в областта на вътрешния ред и правосъдието, за бъде Европа по-сигурна и по-безопасна.

Европейските граждани имат правото да живеят свободно навсякъде в Европейския съюз без страх от гонения или насилие. И все пак днес международната престъпност и тероризмът се нареждат сред основните грижи на европейците.

Интеграцията в сферата на правосъдието и вътрешните работи не е предвидена в Договора за създаване на Европейската общност. Въпреки това с времето става ясно, че свободата на придвижване трябва да е тъждествена с това да се осигури на всички еднаква защита и достъп до правосъдие навсякъде в ЕС. Така с течение на времето чрез последователни изменения в първоначалните договори, въведени с Единния европейски акт, Договора за Европейския съюз (Договор от Маастрихт) и Договора от Амстердам се създава зона на свобода, сигурност и правосъдие.