Само регистрирани по ДДС търговци могат да продават тютюневи изделия

cigariteСамо регистрирани по ДДС търговци могат да продават тютюневи изделия според последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Освен да имат валидна ДДС регистрация, продавачите на цигари трябва да се снабдят  и с разрешение за търговия с тютюневи изделия от митницата по местонахождение на съответния търговски обект.

Икономическите оператори, които към момента притежават разрешение за търговия с тютюневи изделия, трябва да подадат заявление за издаване на ново разрешение в срок до 30 април 2010 година. Заявленията ще се подават в митницата по местонахождение  на търговския обект, а до получаване на отговор от митническите власти търговците ще имат право да продължат дейността си. До изтичане на гратисния период за пререгистрация – 30 април 2010 година, търговците на тютюневи изделия, които нямат регистрация по ДДС, няма да бъдат санкционирани. Ще бъдат санкционирани обаче търговците, които продават тютюневи изделия без валидно разрешително.

Условията и редът за издаване на разрешението за продажба на тютюневи изделия ще бъдат определени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, който ще бъде обнародван в началото на следващата година. Валидната ДДС регистрация е задължително условие за получаването на разрешение за търговия с тютюневи изделия, затова търговците следва да се регистрират в НАП преди да подадат документи в Агенция „Митници“. Според ЗАДС санкцията е от 15 000 до 150 000 лева

Регистрацията по ДДС е процедура, която се извършва в териториалните дирекции на НАП по адреса на управление на фирмата. Тя може да бъде задължителна и доброволна. При задължителната регистрация всяко лице, което има облагаем оборот над 50 000 лв. за последната година е длъжно да се регистрира по ДДС в двуседмичен срок. Доброволно могат да се регистрират по ДДС търговци, чийто оборот е по-малък от 50 000 лв. годишно, като подадат в НАП заявление за регистрация. Адресите на структурите на НАП и подробна процедура за регистрацията по ДДС има в сайта на приходната агенция www.nap.bg. Кол центърът на НАП дава съвети на търговците на цигари на цената на градски разговор от цялата страна на телефон 0700 18 700.