Саморъчно завещание

Саморъчно завещание – изцяло написано на ръка от завещателя, датирано и подписано от него. Има недостатъци – може да се направи прибързано завещание; завещанието може да се изгуби, унищожи.
Но тази форма е удобна и леснодостъпна, защото е безплатна.
При оспорване автентичността на завещанието ползуващият се от него, трябва да докаже, че то е ръкописно написано и подписано от завещателя. От изследването за ръкописност – само грамотното лице може да прави саморъчно завещание, тоест завещателя извършва активна съзнателна дейност Може да се пише на какъвто и да е материален носител .
Без дата завещанието с нищожно. Датата е необходим елемент за действителността на саморъчното завещание и има значение, за да се определи дали завещанието е извършено по време, когато завещателят е бил дееспособен да прави завещание както и при конкуренция на две завещания от един и същ завещател на различни лица за един и същ имот. Датата се слага от самия завещател и трябва да е пълна /ден,месец, година/ и да е преди подписа. Подписът на завещателя трябва да бъде след завещаните разпореждания. Разпорежданията направени след година са нищожни. Завещателят се подписва по начин. Завещанието трябва да се пази. Саморъчното завещание може да бъде запазено от завещателя или да се предаде на друго лице или у самия нотариус за пазене. В тези случаи се предава с писмена молба за пазене. При приемане на завещанието нотариусът съставя протокол върху самия плик, които се подписва и се завежда в специален регистър.
Саморъчното завещание предадено за пазене винаги в присъствието на свидетели, в нотариата може да бъде взето обратно само лично от завещателя /пак се подава молба и се прави бележка в специален регистър/. Няма пречка взетото завещание да се даде за пазене в нотариата.
След смъртта на завещателя саморъчното завещание, което се намира у нотариуса, се обявява от последния. При откриване на наследство, заинтересованото лице подава молба за отваряне на завещанието. Нотариусът обявява завещанието като съставя протокол, в който описва състоянието на завещанието и отбелязва за разпечатването му /когато завещанието е било предадено за пазене/.
Протоколът се подписва от лицето, което е подписало обявяването и от нотариуса. Когато саморъчното завещание не с било предадено на нотариуса, лицето у което се намира то трябва веднага след като узнае за смъртта на завещателя да поиска обявяване на завещанието от нотариуса по място на откриване на наследство. Ако лицето у което се намира завещанието не го представи за обявяване, заинтересованите лица могат да искат от районния съдия но местооткриване на наследството да определи срок за представяне на завещанието, за да бъде обявено от нотариуса.
Необявеното завещание не е недействително, но за да придобие ефект, то трябва да бъде прието.