Ръчно обработване на товари – чл. 11 на ЗЗБУТ

Ръчната работа с тежести и свързаните с нея увреждания на мускулно-скелетната система на човека са характерни за широк кръг дейности. Този проблем е широко разпространен и се отнася не само за дейностите пряко свързани с постоянно ръчно обработване на товари. Решаването на проблемите свързани с мускулно-скелетните увреждания са един от приоритетите в работата на Европейската комисия за БЗР.
Основните изисквания на Закона в тази област са в две направления:
за избягване на ръчно повдигане, поддържане и пренасяне на тежести да се използват подходящи технически средства и работно оборудване;
в случаи, когато ръчното повдигане, поддържане и пренасяне на тежести не може да се избегне, да се предприемат организационни мерки и се използват позходящи средства за намаляване на риска от злополуки и увреждане на здравето на работещите лица.
В обхвата на организационните мерки се включва и обучението на работещите за правилните действия при работа с товари и моделиране на култура за предпазване.