Родство. Сватовство

Близнаците са помежду си роднини от 2 степен по съребрена линия .

Материята на родството и сватовството е уредена в гл. V чл 45 – 48 СК

Родството е един юридическа факт  от чието проявление възникват  семейно правни отношения м/у роднините. По същността си родството представлява биологична връзка основана на произхода.  Няма знак за равенство м/у родство и произход . Роднини са майка – син – произхождат едно от друго, но и лица които не произхождат едно от друго  – баба и внук.

Родството има за основа произхода , но не се отъждествява с него .

Родство е налице когато едно лице пряко или не пряко произхожда от друго или двете лица има общ родоначалник. Действащото законодателство урежда 2 вида родство чиито дефиниции се съдържат в чл. 46 ал. 1/ по права линия / и ал. 2 / по съребрена / СК

Родство по права линия е налице когато съществува родствена връзка м/у две лица когато едно произхожда пряко или не пряко от другото  чл. 46

Низходяща линия е когато се разглежда от предшествиниците към потомството и възходяща когато се разглежда от потомствтото към предшествениците .

Родство по съребрена линия  – Чл. 46 ал. 2  – връзката м/у 2 лица  които без да произхождат нито пряко нито непряко едно от друго имат общ родоначалник

Родството по съребрена линия бива два вида  :

Пълнокръвно  – налице е м/у брат и сестра които имат двама общи родители .

Непълнокръвно родство  – дели се на едноутробно  или еднокръвно

Едноутробно  – брат и сестра  произхождат от една и съща майка , но от различни бащи

Еднокръвно родство е налице когато брат и сестра имат общ баща и различни майки.

Чл. 8 ал. 3 на закона за наследството  /ЗН

Вида на родството по съребрена линия / пълнокръвно или непълнокръвно / има значение  за наследствената квото  и  няма никакво значение за приложение на брачните клетви  чл. 13 ал. 2 СК ./ забрана за брак /

Хипотези при които не е налице родство :

1. Няма родство м/у доведени  и заварени деца на двама съпрузи . Те са сватове , а не са роднини.  / Нели – Лида – сватове от първа степен ; мащихата  е сват от първа степен на доведените деца /

2. Съпрузите не са роднини.

Степени на родство  – по същността си представлява законното разстояние м/у двама роднини . Изчислява се според броя на съществуващите поколения , което ще рече броя на ражданията които е трябвало да се осъществят за да възникне родствената връзка м/у тези лица . Понятието степен на родство има смисъл само с оглед определянето законното отстоянието на две конкретно определени лица . Степените на родство са регламентирани в чл. 47   СК  ал.1 – родство по права линия , ал. 2 родство по съребрена линия. М/у двама роднини има толкова степени колкото е броя на поколенията без да се брои родоначалника .Значението на степените на родство по права линия  се проявява с оглед  разпоредбите на чл.ц 5 до чл. 7 ЗН .

Умира правнук 1 – / той няма низходящи по права линия / , първия наследствен ред които се призовава по наследяване  ….

3 ти наследствен ред  – роднини от 2 и по горна степен  на родство

Съребрена линия  – м/у двама роднини по съребрена линия има толкова степени на родство колкото е бр. На поколенията свързващи единия роднина с общия родоначалник плюс броя на поколенията от родоначалника до др. родонина.

Чл.47 ал. 2

При родството по съребрена линия липсва първа степен , започва се от 2 ра степен , тъй като за да има първа степен трябва да има 2 раждания дори и да са близнаци.

Значение на родството :

Правното значение на родството по права линия не е ограничено със степени. Означава роднини по права възходяща , по права низходяща  без ограничение в степените  – чл. 13 СК-  Родството по права линия е брачна пречка и не уточнява до коя степен . Не знанието за наличие на родствена връзка по между ми , която е брачна пречка  – брака е унищожаем .

В определени случай закона отдава правно значение само на родство по права низходяща линия. Ако не е уточнена низходяща линията  – правно значение има родството по  низходяща и възходяща линия  чл.10 ал. 1 ЗН. Ако е означено низходящи – това означава , че родството от възходяща линия не може да има .

Родството по съребрена линия има правно значение от посочените от закона случай и изрично посочената разпоредба. Първи братовчеди не могат да се женят. Втори братовчеди – могат .

Ако родството е основано на осиновителен акт – обхвата на брачната забрана е до втора степен по съребрена линия.  Не мога да се оженя за детето на осиновителя си .

За да е налице родство е задължително да е налице раждане или осиновителен акт

Сватовство / – то е връзка м/у единия съпруг и роднините на другия съпруг , както и между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг. За да е налице сватовство  задължително в основата му стои  брак . Сватовството не е вид същинско родство.То не се основава на произход, кръвна връзка .

Чл. 48 ал. 1 и 4  –  характеризира като сватовство 3 групи отношения :

1.Отношения м/у единия съпруг  и роднините на другия съпруг ./ Снаха – свекър , свекърва – първа степен по сватовство /  Снаха – девер , зълва  – 2 ра степен по сватовство , защото мъжа ми е във 2 ра степен по съребрена линия с тези лица /

2. Сватовство е налице м/у роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг. Брата на съпругата и брата на съпруга са  сватове от 4 степен / няма пречки  за нотариално удостоверяване /

3. Отношенията м/у  съпругите на двама братя  и съпрузите на две сестри  – сватове от втора степен и се обхващат от правните запрети.

Степените на сватовство м/у единия съпруг и роднините на другия съпруг се определят от степените на родство м/у последния и неговите роднини. Чл. 48 ал. 2  СК

Степента на сватовство м/у роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг се получават като се сумират степените на родство в което роднините на всеки съпруг се намират към него без да се брои като степен брачната връзка .

Съпругите на двама братя , съпрузите на две сестри са сватове от 2 ра степен тъй като м/у техните съпрузи съществува родство от 2 ра степен по съребрена линия.

Чл.48 ал. 5 –

Сватовство до 3 та степен е основание за отвод на съдия  чл. 12 ал. ГПК .

Сватовство от 1 ва степен е основание да се откаже от свидетелстване чл. 135 ГПК

Сватовство от 1 ва степен е пречка за назначаване като вещо лице , явяване като преводач в производството,  нотариално удостоверяване.