Рисковете за притежателите на акции

Независимо от това дали целта на инвеститора е редовното получаване на дивидент в пари или нарастването стойността на притежаваните акции, той е изложен на риск, който трябва да познава и приеме, след като е избрал влагането на средства в този вид ценни книжа. Рискът може да се прояви в следните форми:

Бизнес риск (business risk)

Той се проявява тогава, когато компанията не съумее да реализира успешно продукцията си  и не получи очаквания доход. В резултат на това интересът на акциите й започва да намалява, а заедно с това и цените им. Ако ръководството на фирмата не успее тази ситуация, съществува опасност спадът в пазарната стойност на акциите й да продължи, което ще доведе до обезценка на направената в тях инвестиция.

Риск, свързан със спецификата на акциите (stockspecific risk)

Този риск е известен и като “несистематичен” (unsystematic risk) и засяга инвеститорите, които са вложили  парите си само  в акциите на една компания. Възникването на неблагополучия в развивания от нея бизнес се отразява отрицателно върху стойността на акциите й. Така например, ако сте вложили 1000лв. в акции на компанията АБВ и цената им спадне с 30%, със същия  процент ще се обезцени и вашата инвестиция. Предпазването от този  риск може да стане чрез диверсификация на инвестициите, при което средствата се разпределят в покупка на акции на повече от един издател.

Теоретически когато стойността на едни ценни книжа намалява, на други се повишава и по такъв начин противоположните движения на цените се неутрализират Диверсификацията предлага значителна степен на сигурност, но зависи изключително от правилния подбор на ценните книжа в портфейла.

Риск, свързан с ликвидността (liquidity risk)

Известен е и като “риск на реализуемостта” на акциите на пазара. Възниква тогава , когато решите да продадете притежаваните от вас акции, но установявате, че това не е лесно изпълнимо. В този момент твърде малко хора проявят интерес към вашите акции – ситуация, известна като неактивен или неликвиден пазар. При това положение извършването на продажбата е свързано със заплащането на значителни комисионни, което води  до получаване на по – малка от желаната печалба или по – голяма от очакваната загуба.

Риск, свързан с лихвения процент (interest rate risk)

Проявява се при ценните книжа с фиксиран доход, каквито са привилегированите акции и облигациите. Пазарната цена на тези книжа се движи в посока, обратна на промените в лихвения процент. При спадане размера на лихвения процент цените на ценните книжа с фиксиран доход, по – голям от него, се повишават в резултат на нарасналото им търсене. Обратно – при повишаване на лихвения процент над фиксирания доход, който ценните книжа предлагат, цената им спада, като резултат от намаленото им търсене и насочване на средства към по – доходни инвестиции. С покупката на акции с фиксиран дивидент, вие поемате риска от евентуално повишение на общия лихвен процент над неговата стойност, което води до загуба на стойност поради  спадане пазарната цена на притежаваните от вас акции.

Систематичен риск (systematic risk)

Проявява се при настъпване на обща промяна в пазара на ценните книжа, както по времето на борсовите кризи през 1929 и 1987 година. При възникване на такава ситуация  цените на всички акции на пазара започват да спадат. Не помага и диверсификацията, поради повсеместното понижаване на курсовете. В случая инвестицията може да бъде спасена от обезценка единствено с използването на стратегии за хеджиране (hedging). В най – общ смисъл те се състоят в подписване на договори,  (опции, фючърси), които гарантират покупката и продажбата на ценни книжа в рамките на определен срок по предварително фиксирана цена, независимо от колебанията на пазарния курс.

Риск, свързан с размера на инфлацията (inflationary risk)

С течени на времето инфлацията намалява покупателната сила на парите. Опитността за инвеститора възниква тогава, когато възвращаемостта от ценните книжа изостава от темпа на инфлацията. Намаляването на покупателната сила на парите води до обезценка и на инвестицията. Например ако притежаваме акции на компанията АБВ  на обща стойност от  1000 лева. Ръководството на фирмата определя дивидент от 10%, а в същото време размерът на инфлацията е 13%. Процентът, който ще получите като възвращаемост от инвестицията, е по – нисък с 3% от инфлацията за периода.

Политически риск (political risk)

Проявява се при инвестиране в компании, които се намират в области с нестабилно политическо положение, като страните от Третия свят. Промените в политиката на правителството може да доведат до намаляване на производството, отлив на капитали, а в най – лошия случай дори и до национализация на компанията и тотална загуба за инвеститора.

Данъчен риск (tax risk)

Свързан е с промените в размера на данъците.  Когато правите инвестиция, вие се съобразявате с размера на бъдещото облагане на доходите, които очаквате да получите от нея. Повишаването на съществуващите данъци ще намали очакваните от вас приходи и ще се отрази върху търсенето на акции.

Определянето размера на допустимия риск е пряко свързано както със запазването целостта на инвестицията, така и с величината на бъдещата доходност от включените в портфейла книжа. Възприемането на ниска степен на риск изисква преобладаващата част от книжата да бъдат от типа с фиксиран доход, за сметка на по –  малкият дял на акциите. Обратно – склонността към поемане на по – голям риск налага промяна на съотношението в полза на акциите. Когато избраната форма на инвестиции са акции, техните емитенти трябва да бъдат така подбрани, че да гарантират поддържането на пазарния интерес към развивания от тях бизнес.