РИОСВ ще подпомогнат общините да предприемат действия за постигане на съответствие с нормите за качество на въздуха

Ръководният екип на МОСВ проведе среща с директорите на регионалните структури на министерството с цел да бъдат предприети действия за постигане на съответствие с нормите за качеството на атмосферния въздух /КАВ/, и по-специално за нивата на фини прахови частици в районите с регистрирани превишения.
Данните от мониторинга за 2008 г. показват превишаване на нормите за нивата на фини прахови частици в 25 общини в страната. Градовете с най-много превишения на средноденонощната норма са Перник, София, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Смолян. Най-съществен принос за превишенията на нормите за ФПЧ10 имат енергетиката, промишлеността и битовото отопление, а също в голяма степен – транспортът, строителните и ремонтните дейности, хигиената на пътната инфраструктура:
• общини с приоритетно влияние на битовото отопление, неблагоустроени селищни територии и недобре поддържана улична мрежа – Асеновград, Варна, Перник, Смолян, В. Търново, Пазарджик, Благоевград, Никопол и Свищов;
• общини с приоритетно влияние на енергетиката и промишлеността – Девня, Пирдоп, Русе, Видин, Враца, Монтана, Гълъбово, Димитровград, Бургас, Кърджали, Плевен и Силистра;
• общини с приоритетно влияние на транспорта – Пловдив и Варна (през летния период на годината).
• общини с комплексно влияние на отделните източници – София.

На директорите на РИОСВ е разпоредено да изготвят напомнителни писма до кметовете на съответните общини да предприемат бързи действия по поддържане на пътната инфраструктура и контрол на строителните дейности, както и за насърчаване употребата на горива в бита с по-добри екологични характеристики (газифициране на населените места и др.). Предстои да бъдат направени предписания към общините, когато се издават разрешителни за строеж, в тях изрично да се вписват задължения за ограждане на строителния обект, измиване на строителната и транспортната техника, измиване на улиците.
На регионалните инспекции по околната среда и водите бяха дадени изрични указания да подпомогнат кметовете за преодоляване на формалистичния подход в изпълнението на общинските програми за КАВ. В най-кратък срок МОСВ предвижда да проведе семинар с кметовете и еколозите на съответните общини и с участието на РИОСВ, за актуализиране на общинските програми и разработване на краткосрочни планове за действие при превишаване на алармените прагове. В рамките на семинара ще се набележат мерки за повишаване на контрола по изпълнение на дейностите от общинските програми.
МОСВ изготвя писмо до регионалните инспекции с указания за приоритетен засилен контрол върху обектите на тяхна територия за спазването на установените емисионни ограничения и на условията за предотвратяване на неорганизираните прахови емисии.