Решения от заседание на КФН от 21 април 2010 г.

На свое заседание от 21 април 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение на УД „Статус Капитал” АД, гр. София, за организиране и управление на договорен фонд „Статус Глобал ETFs”, който е с умерен до висок рисков профил. Фондът има намерение да реализира текущи доходи от инвестиции в ETFs и други колективни инвестиционни схеми, акции и търгуеми права, дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Статус Глобал ETFs” и вписва фонда и емисията дялове в публичния регистър.

2. Издава одобрение на „Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ, гр. София, да замени обслужващото дружество „Ален Мак” АД с ново обслужващо дружество „Агроменидж” АД. То ще обслужва дейностите, свързани с поддържане, обслужване и управление на придобитите от „Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ недвижими имоти.

3. Издава одобрение за промени в устава на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София, свързани с промени в мнозинството при вземане на определени решения.

4. Прие уведомлението на „Българска Агенция за експортно застраховане” /БАЕЗ/ ЕАД, гр. София, че дружеството възнамерява да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Полша, Румъния, Нидерландия, Гърция, Португалия, Белгия, Чехия, Унгария, Швеция, Австрия, Дания, Словакия, Финландия, Ирландия, Литва, Латвия, Словения, Естония, Кипър, Люксембург, Малта, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

5. Прие уведомлението на ЗК „Лев инс” АД, гр. София, че дружеството възнамерява да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Франция и Република Италия.

6. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества.
С предлаганите промени в  Наредба № 30 се цели въвеждане на допълнителни превантивни антикризисни мерки чрез  нормативно изискване за  изчисляването и отчитането на границата на платежоспособност и собствените средства на тримесечна база и  унифицирано отчитане на върнатите премии и отписаните вземания. Ще се постигане по-високо ниво на унификация  по определени елементи от отчетите, изготвяни за надзорни цели.
Проектът на наредбата ще бъде публикуван на електронната страница на КФН и ще бъде изпратен за съгласуване на Асоциацията на българските застрахователи, на Асоциацията на лицензираните дружества по доброволно здравно осигуряване и на Института на дипломираните счетоводители.