Решения от заседание на КФН от 17 февруари 2010 г.

На свое заседание от 17  февруари 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Одобри коригирано търгово предложение от „Ди Ен Джи асетс” ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Статус Инвест” АД, гр. София, на акции на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 4,50 лв.

2. Издаде окончателна забрана за публикуване на търгово предложение, внесено от „Лев Корпорация” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Фактори” АД, гр. София, на акции от останалите акционери на „Лев Инвест” АДСИЦ, гр. София.

3. Отне издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Болкан Секюритис” ЕООД, гр. София, по тяхно искане.

4. Не  одобри промени в устава на „Алфа Кредит” АДСИЦ, гр. София, поради констатирани непълноти и несъответствия с действащото към момента законодателство в представения от дружеството проект за промяна на устава.

5. Отне пенсионната лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване на ПОД „Лукойл Гарант – България” АД, гр. София, поради преобразуването му чрез вливане в ПОАД „ЦКБ – Сила” АД, гр. София, при условията на универсално правоприемство.

6. Прие на първо четене проект за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества. Проектът касае въвеждането на задължение за управляващите дружества да предоставят информация на КФН чрез e-register, съгласно определени форми, изготвени от КФН.
Проектът ще бъде изпратен на заинтересованите лица и институции за съгласуване и представяне на становище и публикуван на интернет страницата на КФН.

7. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове. В глава шеста се създава нов раздел ІІІ а относно изискванията при сключване на репо сделки за покупка или продажба на ценни книжа с уговорка за обратно изкупуване като техники за ефективно управление на портфейла на инвестиционните дружества и договорните фондове.
Наредбата ще бъде публикувана в Държавен вестник.