Решение ,което не подлежи на обжалване

Това решение е окончателно и не подлежи на обжалване,защото : 1- страните са избрали доброволно арбитрите; 2- няма друг орган над тях, те решават;
Едноличния арбитър  или член от арбитражната  комисия в своето решение в зависимост от  обстоятелствеността на исканията на страните по КТС и в съответствие с деистващото законодателство могат  изцяло или от части да удовлетворят или да отхвърлят  исканията на работника или служителя. КТС може да се реши повреме  на арбитража по пътя на арбитражното споразумение , то се  сключва между  спорещите страни с активното съдействие и участие на едноличния арбитър или арбитражната комисия и се потвърждава от тях.Споразумението трябва да бъде подписано както от спорещите страни така  и от едноличен арбитър  или членовете от арбитражната комисия. Арбитражното споразумение слага край на възникналия КТС  то не може да се обжалжа , а подлежи на  незабавно изпълнение.Арбитражното решение и  арбитражното споразумение имат задължителна  сила за страните по КТС. Всяка от  страните е длъжна да изпълнява  задълженията които произтичат от арбитражното решение или арбитражното споразумение или да  ползват правата които те им дават.
Съгласно чл.4 ал.1/ЗУКТС националния институт  за помирение и арбитраж съдейства за доброто уреждане на КТС между работника или служителя и работодателя. Института е юридическо лице към  Министерството на труда и социалната политика със седалище гр.София и с ранг на изпълнителна агенция . Той осъществява дейността си ( интезитета ) в съответствие с закона за уреждане на КТС и с правилник  утвърден от министъра на труда и социалната политика .
Ръководния орган на НИПН са надзорен съвет и директор.Надзорния съвет се състои от по двама  председатели  на представителниите органи на работниците или служителите  на работодателите и на държавата. Представителите на държавата се определят  от министерството на труда и социалната политика , прдседателите на представителните органи работниците или служителите и на работодателите се определя от националните им ръководни органи. Директорът на националния институт за ПНр. е член на надзорния съвет по право.Членовете на надзорния съвет избират от своя състав председател на ротационен принцип от една година . Правомощията на надзорния съвет  на НИПИ са изчерпателно изброени в чл.4а ал.7 /ЗУКТС като напр. приема правилник за организация и дейността си , правилник за посредничество и арбитраж , утвърждават списък на посредниците и арбитрите. Директора  на НИПИ се назначава от министъра на труда и социалната политика след консултации с надзорния съвет .Правомощията на директора на и за  ПНр. са в две основни насоки:
той осъществява оперативно ръководство на националния институт за помирение и арбитраж и представлява института пред всички физически и юридически лица;
директира има задължение да внася в  надзорния съвет за обсъждане и приемане на проекти на програми за дейността на института и проект на бюджет и отчет за изпълнение на бюджета.