Решение за обявяване в несъстоятелност

С решение съдът обявява производство по несъстоятелност и поставя начална дата. Изключително важно е да се обяви фактическата дата на неплатежоспособността. Между тази дата и датата на откриването се образува период, по време на който сключените сделки могат да бъдат отклонени. С решението за откриване на производството, съдът назначава временен синдик (специално подготвено лице, което очаква производството по несъстоятелност). Той може и да наложи запор върху имуществото на длъжника. Също определя и датата на първото събрание на кредиторите. С откриване производството по несъстоятелност длъжникът не е лишен от правото да продължи търговската си дейност или да управлява имуществото си, нито пък от правото да сключва търговски сделки. Длъжникът продължава дейността си, макар и с известни ограничения.
В два случая съдът може едновременно с откриването да обяви производството по несъстоятелност :
1. когато констатира, че имуществото е недостатъчно за покриване на задълженията на длъжника. Тогава той директно обявява несъстоятелността и прекратява производството.
2. когато е очевидно, че продължението на дейността на търговеца би увредило масата на несъстоятелността.
По правило, обаче, производството по несъстоятелност се открива. Това подлежи на вписване в Търговския регистър и в Държавен вестник.
Правни последици на решението :
– длъжникът продължава дейността си, но под надзора на синдик;
– той сам сключва сделки, но законът изисква предварителното съгласие на синдика;
– от момента на откриване на несъстоятелността всички задължения стават изискуеми. Те се трансформират в парична равностойност;
– от тази дата натам длъжникът приема изпълнение на задълженията към него, които обаче не стават изискуеми. В противен случай това би повлякло верижна несъстоятелност, което прави производството по несъстоятелност значително продължително във времето – с години и повече ;
– с обявяването се спират всички индивидуални принудителни изпълнения на кредитори. Тези кредитори се приспадат към останалите от несъстоятелността.
След постановяване на решението на несъстоятелността се започва попълване на масата на несъстоятелност – сбор от правни действия, които формират сбор от имущество (масата на несъстоятелността), по отношение на които ще се насочи принудителното изпълнение и които ще служат за удовлетворяване на кредиторите. Съдружниците са длъжници на дружеството за невнесените плащания. По отношение на висящи изпълнения синдикът има право да ги прекрати, като това става едностранно с 15-дневно предизвестие и дължи обезщетение на третото лице. При опасност от унищожаване, укриване или разпадане на имуществото, съдът иска неговото запечатване (на имуществото) като налага обиск, за да се предотврати дейността на длъжника.