Ренесанса

Границата между XIII и XIV век за народите от Европа е граница между два свята, две епохи – сравнително мрачното Средновековие и една друга, изпълнена със светлина, през която изкуството и науката достигат непознат дотогава разцвет, В обществения живот на стъпват промени, най-ярко изразени в Италия. Докато до края на XIII и началото на XIV век в архитектурата на Западна Европа – Франция, Германия, Англия все още владее готиката, а визентмското изкуство е в ПалеологовияРенесанс, след което наново настъпва упадък, в Италия се създават условия, които откриват нова ера в изкуството и го извеждат от мистичния полумрак на романските н готическите катедрали. Италия е люлка на Ренесанса.

На край на Средновековието в Италия Джото създава своите стенописи из живота на Христос и Мария, в конто вече е заложено зърното на ново виждане и отразяване на действи­телността и на човешките преживявания.

Италианските градове забогатяват от разширената търговия и от кръстоносните походи. Издигат се буржоазните гпадове-републики, които стават средища на зараждаща се нова култура. Градовете са освободени от феодалния гнет и са отправили поглед напред към нови хоризонти, отвъд стените нафеодалните замъци. Властта на князете и феодалите отслабва, а в Италия тя въобще не е и била така силна, както в Германия и Фран­ция. От друга страна, влиянието на античното изкуство в Италия идва по-непосредствено и е по-силно, отколкото в другите европейски страни, византийските майстори са оставили тук прекрасни мозайки, а многобройните разкрити останки от римското и древногръцкото из­куство въздействуват със своите високохудожествени качества. Това обаче не означава, че новото изкуство тръгва по иътп на сляпо подражание и копиране на античното. То се вдъхно­вява и поучава от него, за да отхвърли тежкото наметало на средните векове. Енгелс дава много точна характеристика на Ренесанса: «В спасените при гибелта на Ви­зантия ръкописи, в изкопаните от развалините на Рим антични статуи пред учудения Запад застана нов свят  – гръцката древност; пред нейния образ изчезнаха призраците на Средновековието; в Италия изкуството достигна нечуван разцвет; то стана точен отблясък на класичсската древност. Никога след това то не достигна такава висота. В Италия, Франция,Германия възниква новата и първата съвременна литература. Англия и Испания преживяха скоро след това всяка своята литературна епоха. Рамките на стария «орбис терарум» бяха разбити. Сега собствено беше открита земята п биха положени основите на послешната световна търговия и на прехода от занаятчийството към мануфактурата, която на свой ред е изходна точка на съвременната промишленост. Духовната диктатура на църквата беше. сломена: германските народи в своето болшинство приеха протестантството, докато у романските народи се закреп­ваше все повече и повече дошлото от арабите, подхранвано от новооткритата гръцка фило­софия жизнерадостно свободомислие, което подготвяше материализма през XVIII век.

Това беше най-големият прогресивен преврат, който човечеството беше преживяло дото­гава; епоха, която имаше нужда от титани и която роди титани по сила на мисълта, по страстност н характер, по многостранност и ученост.

Флоренция е градът, в който разцъфват културата и изкуството на Ренесанса. Там фео­далната аристокрация отстъпва властта на засилващата се буржоазия.  Това става и в други италиански градове-републики, в които също влиянието на феодалната аристокрация е намалено — Милано, Рим и др., в които намират условия и място за изява на своето изкуство едни от най-големите предста­вители на архитектурата, живописта н скулптурата. В идеологичната борба, която води мла­дата замогнала се материално буржоазия против класата на феодалната аристокрация и ре­лигиозната философия на Средновековието, се включват и по-широки слоеве от народа. Инте­ресът към философията на античния свят е повишен. В своята «Божествена комедия» – най-великото творение на италианската литература – Данте взема за водач Вергилий. Той поз­нава н философията на Платон, Аристотел, Сократ, Сенека и редица други философи и числи­тели на древността.

Ренесансът и неговото изкуство не са само рожба на влиянието на античното изкуство, опознатчГчрез изровените статуи. Те са бунт против средновековната скованост  на човешкия лик, против църковната схоластика и лъженаука, против ръководеното от църквата изкуство. Хората на Ренесанса са за свобода на мисълта, за изкуство, по-близко до живота, за по-го-лпма човешка красота – не само духовна, но и физическа, която средновековната религиоз­на философия отрича като грешна, като дело на тъмните сили на ада. Радостта от живота в цялата негова широта, която също е отречена и забранена от църквата, се търси с всички сили п тя навлиза в изкуството през тази епоха, както е било в изкуството на Древна Гърция. Тази радост, насладата от живота е отразена и в литературата. Безсмъртният Бокачо написва своя «Декамерош, който е без пощади а сатира против религиозната мистика, насаждана от духовенството. Науката, макар и все още в пелени, започва да води борба с църковната лъже­наука и с църквата, която остава още силна заповедница. Но успехът и бъдещето принадлежат на новото,

Изкуството на Средновековието отстъпва място на новото изкуство на Ренесанса, което обрша поглед към живата действителност, към живота. В това време, е открита съвременната перспектива. Тя се поема от художниците н те я използуват в своето творчество  в пейзажа, в интериора, в изображението на човешкото тяло. Средновековната обратна перспектива не ш задоволява вече. Върху перспективата работят редица художници  Паоло Учело, Лео-нардо и др. Те я поставят на научна основа и така я обясняват и прилагат.Това откритие дава силен тласък на пейзажната живопис, която включва в своята тематика красотата на живата природа. Големият архитект на Ренесанса Леон Батиста Алберти публикува трактата «Две книги за живописта», в който излага същността на новата перспектива.

Но не само пейзажът е придобивка за изкуството на Ренесанса. Човскът с неговите жизнени прояви става  главен обект на изкуството. Той и през Средновековието изобразяван непре­къснато, но пречупен през призмата на религиозната мистика и учението за греховността на човешката плът. Портретът, който в романската и в готичеката скулптура се среща рядко, през | Ренесанса става  един от основните жанрове на изкуството. Човекът е израсъл духовно, той . повишено самочувствие, което не може да бъде принизено от религиозните явления. Ре­лигията му е вече друга. Той даже се съмнява-в съществуването на .християнския бог. Такава волност човекът на Средновековието не можеше да си позволи.

В изкуството навлиза новата реалистична форма. Великите италиански майстори Джото, Мазачо, Леонардо да Винчи и Рафаело в живописта и Донатело, Брунелеско, Гибсрти, Ми­келанджело и др., в скулптурата отбелязват едни от най-големите постижения в изкуството. Макар  религиозната тематика да е запазена, реализмът на ренесансовото изкуство е безспорен, защото религиозният сюжет е пресъздаден чрез  наблюдение на действителността.

Мадоните на Ренесанса са италиански жени, а не идеални образи като  в готическата скулп­тура и византийската живопис. Джото (1277-1337) трасира пътя на новото в изкуството. То вече разцъфтява. Той поставя задачите, който неговите последователи разрешават през епохата на Ренесанса.

В развитието на изкуството на Ренесанса може да се разграничат няколко периода: пър­вият период, който в същност предхожда Ренесанса и обхваща втората половина на XIII и XIV век, е Проторенесансът (Дуеченто и Треченто); вторият период (Кватро-ченто) обхваща XV век; третият започва открая на Кватроченто и свършва към края на XVI век. Завършъкът на Ренесанса от различните изследователи се приема различно.