Ред за извършване на осиновяването.

Осиновителния акт се извършва           в което се постановява съд.решение по чл. 59 което , когато уважава искането за осиновяване  има конститутивно действие .  Самото производство  като съдебна процедура е уредено в чл. 58 , 59 и 60 СК

Родово компетентен в производството по допускане на осиновяване е окръжен съд по местонахождение на регионалната дирекция за соци. Подпомагане в чиито регистър е вписано детето подлежащо на пълно осиновяване.  За останалите хипотези компетентен е окръжен съд по постоянен адрес на осиновяваното дете .

До 2003 г. компетентността беше възложена на РС . Осиновителното производство е разглежда при закрити врати. Задължително участва прокурор в процедурата по осиновяване , които дава заключение да се допусне или не  осиновяването. Заключението на прокурора е правно не задължително от съда по същество , но не изслушването на прокурора е процесуално нарушение и е основание за отмяна на първоинстанционното решение. Решението на съда задължително се обявява в съдебна заседание . След  произнасяне на решението когато допуска исканото осиновяване , съда служебно изпраща на общината  решението  за да бъде вписано в регистъра на родителите.

Когато осиновителите са чужди граждани – преписа се праща на Столична община и район  “Средец”  води тези регистри.

Обжалване на решението : решението с което се произнася съда по искането по осиновяване  се обжалва пред съответния апелативен съд в 7 дн. срок . Легитимирани с право на жалба са лицата по чл. 54  ал. 1 . Решението може да бъде жалено и от прокурора. Жалбата се разглежда в 14 дн. срок от встъпването й в Апелативния съд.