Регистър на държавните предприятия и на предприятията с държавно участие. Разлики в търговския регистър.

Регистър на държавните предприятия и на предприятията с държавно участие. Разлики в търговския регистър. Регистърът на държавните предприятия и на предприятията с държавно участие се води в Националния статистически институт. В регистъра се вписват: 1.  държавните предприятия – еднолични търговски дружества; 2.непреобразуваните държавни предприятия; 3.  търговските дружества, в които държавата е акционер или съдружник. За разлика от търговския регистър регистърът на държавните предприятия и на предприятията с държавно участие е предназначен за служебно ползване и справки и извлечения от него се дават само на органите на държавната и общинската администрация, на съда, следствието и прокуратурата. Регистърът се води по образец, утвърден от Националния статистически институт, и съдържа следните графи: 1.  номер и партида на вписването; 2.  номер и партида на вписването в търговския регистър, номер и дата на фирменото дело, номер и дата на решението, с което е постановено вписването; 3.  вид на дружеството, наименование, седалище и адрес на управление; 4.  срок и предмет на дейност; 5.  капитал, съответно уставен фонд; разпределение на капитала; 6.  име, ЕГН, адрес, местожителство, наименование и седалище на съдружниците или учредителите; размер на дяловете им; промени в съдружниците и в размера на дяловете им; прехвърляне на акции; 7.  име, ЕГН, адрес и местожителство на членовете на органите на управление; представителство; име, ЕГН, адрес и местожителство на лицата, които представляват дружеството; 8.  размер на държавното участие; орган, упражняващ правата на държавата като собственик на капитала; име, ЕГН, адрес и местожителство на лицето, упълномощено да представлява държавата в общото събрание на дружеството; 9.  участия в други търговски дружества; размер на участието и разпределение на капитала в тези дружества; 10.  клонове; 11.  преобразуване, сливане, вливане и разделяне; прехвърляне на предприятия; 12.  прекратяване; 13.  забележки по вписаните обстоятелства – тук се вписва и решението за приватизиране на предприятието, както и датата на подписване на приватизационната сделка, способът за приватизация и купувачът (купувачите) на предприятието. Вписването в регистъра се извършва от определено длъжностно лице. Длъжностното лице поставя дата след всяко вписване и се подписва. В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания.  Поправки се извършват по реда на вписването. Органите на управление на държавните предприятия – еднолични търговски дружества, и лицата, упълномощени да представляват държавата в търговските дружества, изпращат до длъжностното лице преписи от издадените от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 3-дневен срок от издаването им. Те изпращат на длъжностното лице и копие от съдебното решение за вписване на обстоятелствата в търговския регистър. В министерствата и комитетите се водят регистри на държавните предприятия и на предприятията с държавно участие съобразно отрасловата компетентност на съответния министър, председател на комитет или ръководител на ведомство при условията и по реда, посочени в този раздел.