Регионалните инспекции засилват контрола срещу нарушения в защитените територии

През февруари експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите са извършили проверки на общо 1307 обекти и са дали 817 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 68 акта и са издадени 80 наказателни постановления на обща стойност 143 816.26 лв. Наложени са 13 санкции за констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми или при неспазване на емисионни норми и ограничения. Постъпилите суми по наложените санкции са общо 89 336.27 лв.

През изминалия месец е засилен контролът за спазване на изискванията на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. Експертите на регионалните инспекции са извършили проверки също на зоомагазини и за изкупени, реализирани и налични количества билки.

Експертите на РИОСВ – Пловдив са иззели препарирани екземпляри на защитени животни, а на собствениците са съставени актове за установеното административно нарушение. Съвместно с РПУ-Асеновград са конфискувани клетки с десет незаконно уловени кардарини и птиците са пуснати на свобода. След подадени сигнали, при съвместни акции на РИОСВ – Пазарджик и служители на ДГС „Пещера” в резерват „Купена” са заловени и предадени на полицията четирима нарушители, превозвали с два микробуса незаконно добита дървесина. Срещу тях е започнало бързо полицейско производство.

За нарушения на Закона за биологичното разнообразие са издадени девет наказателни постановления от РИОСВ–Варна и два акта от РИОСВ – Бургас за улавяне, притежание и отглеждане в клетка на мишелов и за убиване на лебед.

РИОСВ – Шумен са издали наказателно постановление на „ВиК – Шумен” ООД в размер на 8 000 лв. за това, че дружеството е запечатало стар вход към водната галерия на пещера „Бисерна”, намираща се на територията на Природен парк „Шуменско плато”, с което е увредено мястото за размножаване и почивка на защитени прилепи. Извършени са проверки от РИОСВ – Благоевград за спазване на природозащитните режими в резерватите “Али ботуш”, “Конгура” и “Ореляк”.

За нарушения на Закона за водите експертите от РИОСВ – Ст. Загора са издали наказателни постановления на „Енел Марица изток 3” на стойност 6 000 лв. и на „Мини Марица изток” ЕАД – на стойност 3 000 лв., от РИОСВ – София на „Биопродукти” ООД на стойност 3 000 лв., а експертите на РИОСВ – В. Търново са наложили текуща месечна санкция на ТЕЦ „Свилоза” АД на стойност 2443.14 лв.

За неизпълнени условия на комплексни разрешителни има издадени постановления от РИОСВ – Перник на „ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД на стойност 10 000 лв., от РИОСВ – Хасково на „Неохим”АД, гр. Димитровград на стойност 10 000 лв., от РИОСВ – Шумен на „Хибриден център по свиневъдство” АД, гр. Шумен на стойност 10 000 лв. и от РИОСВ – Бургас на „Лукойл Нефтохим” на стойност 25 000 лв.

За нарушение на изискванията на Закона за управление на отпадъците са издадени наказателни постановления от РИОСВ – Монтана на кмета на гр. Лом на стойност 10 000 лв. и от РИОСВ – Ст. Загора на „Дискови запаметяващи устройства – ДЗУ” АД и „Феролекс Ресайкъл” ЕООД по 3 500 лв.

Спряна е дейността на ЕТ „Росен Димитров-Транс Експорт” – площадка, гр. Девин със заповед на директора на РИОСВ-Смолян за това, че фирмата събира и разкомплектова излезли от употреба моторни превозни средства без съответното разрешително.