Рационализ.управление на парите чрез паз.ценни книжа

Паз.ЦК са високоликвидни краткосрочни А-и, които дават възможност на фирмата да използва ефективно наличности или да си набавя когато пар.баланс е дефицитен. Поддържането на портфейл от пазарни ценни книжа се мотивира чрез:
потребността от временно инвестиране на излишни пари;
необходимостта от вземането на предпазни мерки за осигуряване на непрекъснат производствен процес.
Влагането на капитали в отделните направления на фирмената ликвидност се предопределя от 3 важни х-ки:
ликвидност – времето, за което дадена ЦК може да се превърне в налични пари;
риск – вероятността инвеститорът да продаде притежаваните от него ДЦК по цена по-ниска от покупната;
възвръщаемостта, която е главна цел на всяка инвестиция.
Държавни ценни книжа – главен представител е съкровищната менителница. По същество тя е форма на т.нар. кредитен метод за събиране на държавни приходи. Тя е ценна книга, удостоверяваща дълга на държавата към нейните кредитори. Тя е безлихвена с оригинален падеж 3, 6, 9, 12 мес.
Емисион.цена е по-ниска от номинала и по същество е изражение на дисконта, която се прави в полза на кредитора. Определянето на дохода се определя от дилърите, които използват банкова дисконтова база.