Разширяването на ЕС като мощен стимул

evropaПроцесът на разширяване на ЕС дава силен импулс за осъществяване на политически и икономически реформи в страните кандидатки за членство, като същевременно допринася за стабилността в Европа.На 8 декември Съветът по общи въпроси направи преглед на преговорите с Турция и Хърватия, на случая с Исландия и на процеса на стабилизиране и асоцииране в Западните Балкани.

Хърватия, Турция и бившата югославска република Македония са кандидатки от 2005 г., но само първите две държави са започнали преговори за присъединяване. На всички държави от региона на Западните Балкани бе предоставена европейска перспектива. Исландия заяви желанието си за членство по-рано тази година.

Като отчетоха предприетите от Турция положителни стъпки, външните министри изтъкнаха, че тя следва да ускори темпа на реформите и да положи допълнителни усилия, за да може да изпълни докрай критериите от Копенхаген за членство в ЕС, по-специално условията, които се прилагат за всички кандидати.

Преговорите за членство с Хърватия навлизат вече в заключителната си фаза. Осъществяването на реформите, които все още предстоят, както и изпълнението на всички изисквания за членство, ще бъдат от решаващо значение, ако страната желае да постигне целта си за приключване на преговорите следващата година.

Исландия има предимството, че е тясно интегрирана с ЕС благодарение на членството си в Европейското икономическо пространство и в Шенгенското пространство. Съветът постигна съгласие да направи оценка на кандидатурата на страната, след като Комисията представи становището си по въпроса.

Вследствие на положените от Сърбия усилия в сътрудничество с Международния трибунал за бивша Югославия, Съветът реши да започне да прилага Временното споразумение между ЕС и Сърбия възможно най-скоро.

Съветът потвърди отново пълната си подкрепа за европейската перспектива на страните от Западните Балкани. Той припомни, че като отбелязват убедителен напредък в икономическите и политическите реформи и изпълняват необходимите условия и изисквания, останалите потенциални кандидатки от Западните Балкани би следвало, в зависимост от постиженията си, да получат статута на страни кандидатки, като крайната цел е членството в ЕС./europa.eu